Przetargi.pl
Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 wraz z remontem wewnętrznym budynku hali – etap II

Powiat Starachowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, dr Władysława Borkowskiego 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Starachowicki
  dr Władysława Borkowskiego 4
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  REGON: 291009395
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.starachowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa termomodernizacja budynku dydaktycznego oraz hali sportowej ZSZ nr 3 wraz z remontem wewnętrznym budynku hali – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem wewnętrznym budynku hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 położonego w Starachowicach przy ul. Szkolnej 10, działka ewid. Nr 15/6. Dane techniczne budynku hali sportowej:- powierzchnia zabudowy 876,76 m2- powierzchnia użytkowa parteru 709,89 m2- powierzchnia użytkowa widowni 247,91 m2- powierzchnia użytkowa obiektu 957,80 m2- kubatura 8 512,00 m3- szerokość budynku 29,50 m- długość max. budynku 30,96 m- wysokość max. budynku 11,00 m- ilość kondygnacji 1.Do remontu przewidziano pomieszczenia zaplecza hali znajdujące się pod trybunami - widownią w tym: hol, przejścia i dojścia komunikacyjne oraz wiatrołapy a także pomieszczenia sanitariatów i pomieszczenie magazynowe oraz widownię.Przebudową objęte zostaną ścianki działowe pomieszczeń sanitariatów, gdyż obecne pomieszczenia nie spełniają obowiązujących przepisów i wymogów sanitarnohigienicznych w tym brak przedsionka WC męskiego oraz niewymiarowe - zbyt małe kabiny i przedsionek WC damskiego, zbyt wąskie drzwi wszystkich pomieszczeń sanitariatów, brak właściwejwentylacji tych pomieszczeń. We wszystkich pomieszczeniach przewidzianych do remontu planuje się również wykonanienowych posadzek z wykładzin rulonowych wraz z wykonaniem cokolików. Naprawą objęte zostaną schody wewnętrzne na których okładzina lastrico została wytarta na skutek użytkowania. Schody te zostaną wyrównane oraz obłożone okładziną.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona dokumentacja na stronie prowadzonego postępowania https://epropublico.pl/ zakładka zamawiający Powiat Starachowicki:dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże że w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał w sposób należyty:minimum 1 robotę budowlaną związaną z przebudową, rozbudową lub remontem budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto dla jednej roboty budowlanej.Przez wartość jednej roboty budowlanej Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych robót w ramach jednej umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach