Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucji) energii elektrycznej dla Gminy Zblewo i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

GMINA ZBLEWO ogłasza przetarg

 • Adres: 83-210 Zblewo, ul. Główna 40
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA ZBLEWO
  ul. Główna 40
  83-210 Zblewo, woj. pomorskie
  REGON: 191675729
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa (sprzedaż z usługą dystrybucji) energii elektrycznej dla Gminy Zblewo i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej(sprzedaż z usługą dystrybucji) do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – opisprzedmiotu zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do31.12.2023 r. wynosi: 1 346 979 kWh (zamówienie planowane).4.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczącerealizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy sprzedażyenergii elektrycznej – Załącznik nr 2 do SWZ.4.3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisamiustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawyprzepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorcówokreślonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawieszczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energiąelektryczną. Parametry jakościowe energii elektrycznej w części dystrybucyjnej regulujeRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunkówfunkcjonowania systemu elektroenergetycznego.4.4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie umowy zawartej przez Zamawiającegoz właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) – dane OSD zawarte są wZałączniku nr 1 do SWZ. Sprzedawcą rezerwowym jest: Energa – Operator S.A.4.5. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanychpostanowieniach umowy sprzedaży stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ. Wykonanie czynnościwynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy sprzedaży energiielektrycznej, zwanej dalej Umową. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniuWykonawcy pełnomocnictwa do:4.5.1. Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowysprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży energiielektrycznej.4.5.2. Złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej(sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowydystrybucyjnej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (sprzedaż energiielektrycznej i świadczenie usług dystrybucji), umowy sprzedażowej, umowy dystrybucyjnej wtrybie zgodnego porozumienia stron dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych wzałączniku nr 1 do umowy oraz nowych punktów poboru, zgodnie z harmonogramemwypowiadania umów zawartym w załączniku nr 1 do umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).4.5.3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie OperatorowiSystemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru skutkującegozawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy zawierać będziem.in. bezwarunkową zgodę na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy na czasnieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowyzamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz nawarunkach obowiązującej taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu iEksploatacji Sieci Dystrybucyjnej jak również w zakresie warunków technicznych świadczeniausługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe.Powołane oświadczenie zawierać będzie także zobowiązanie o przestrzeganiu przezmocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie doterminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności zausługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty,którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone, przyjmują do wiadomości że pełnomocnik nieudziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia niemożna rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił.4.5.4. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z dotychczasowym Sprzedawcą energiielektrycznej lub Operatorem Systemu Dystrybucji w sprawach związanych z procesem zmiany Sprzedawcy dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy (Załączniknr 1 do SWZ).4.5.5. Reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z Operatorem Systemu Dystrybucji wsprawach związanych z procesem zgłoszeniem Sprzedawcy dla nowych punktów poboru energiielektrycznej, na które Zamawiający otrzymał od OSD numer umowy o świadczenie usługdystrybucji energii elektrycznej.4.6. Obowiązujące umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcamienergii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Załączniku nr 1 SWZzawarte są na czas określony, a dokładny opis dla każdego z punktów PPE znajduje się wkolumnie o nazwie „Okres obowiązywania umowy/ okres wypowiedzenia”.4.7. W Załączniku nr 1 SWZ informacyjnie wskazano aktualne parametry (grupa taryfowa/moceumowne), które mogą podlegać zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.4.8. W toku realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lubzwiększenia łącznej ilości zakupionej energii w zakresie: zwiększenia do 20%, zmniejszenia do30%, względem zużycia energii elektrycznej wskazanej w pkt 4.1 SWZ. Zaistnienie okoliczności,o której mowa powyżej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenianależnego Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości energiielektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakres izasady dokonania zmian:4.8.1. zmniejszenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżącychodczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 4.1. SWZ,odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej nawystawianych fakturach,4.8.2. zwiększenie ilości energii elektrycznej wynikające ze zużycia energii wg bieżącychodczytów z licznika, które będzie różne od ilości energii elektrycznej wskazanej w pkt 4.1 SWZ,odbywa się automatycznie, na podstawie bieżącego zużycia energii elektrycznej nawystawianych fakturach,4.8.3. zwiększenie/zmniejszenie (dodanie/odjęcie) ilości PPE–wymaga złożenia przezZamawiającego jednostronnego oświadczenia woli. Zmiana ilości PPE wynikać może wszczególności z likwidacji PPE, powstania/nabycia nowego PPE, zmiany właściwościtechnicznych PPE, podwójnego fakturowania w szczególności w przypadku świadczenia usługisprzedaży energii elektrycznej na danym PPE przez innego sprzedawcę, zmiany stanuprawnego lub technicznego PPE, zmiany w zakresie nabywcy, odbiorcy, płatnika wszczególności przeniesienia praw i obowiązków związanych z obiektem, przy którym znajdujesię dane PPE, zaistnienia przeszkód prawnych i formalnych uniemożliwiającychprzeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy lub włączenia punktu poboru przezZamawiającego. 4.9. Zamawiający ma prawo, w okresie obowiązywania Umowy do zmiany grup taryfowych,mocy umownej dla poszczególnych PPE określonych w załączniku nr 1 do Umowy (załącznik nr1 do SWZ) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian zOperatorem Systemu Dystrybucyjnego, zwanym dalej OSD. Zmiany w Umowie następowaćbędą na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do Wykonawcy począwszy od dokonania zmianyprzez OSD. Powyższe zmiany będą przeprowadzone na zasadach określonych w taryfieoperatora systemu dystrybucyjnego odpowiedniego dla Zamawiającego i będą dotyczyły, wszczególności zapewnienia danemu obiektowi poprawnego funkcjonowania (zgodne z jegoprzeznaczeniem) i/lub obniżenie kosztów na usłudze dystrybucji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach