Przetargi.pl
Dostawa paliw płynnych na potrzeby samochodów, maszyn i urządzeń technicznych Nadleśnictwa Bytów w 2021 roku

Nadleśnictwo Bytów ogłasza przetarg

 • Adres: 77-100 Bytów, ul. Szarych Szeregów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48598226066 , fax. +48598229790
 • Data zamieszczenia: 2020-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bytów
  ul. Szarych Szeregów 7
  77-100 Bytów, woj. pomorskie
  tel. +48598226066, fax. +48598229790
  REGON: 77052838300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bytow.szczecinek.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw płynnych na potrzeby samochodów, maszyn i urządzeń technicznych Nadleśnictwa Bytów w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych, tj. oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 w transakcjach bezgotówkowych na potrzeby samochodów, maszyn i urządzeń technicznych Nadleśnictwa Bytów w 2021 roku. Szacunkowa wielkość zamówienia wynosi: ok. 53 000 litrów oleju napędowego oraz ok. 1600 litrów benzyny bezołowiowej. Zamawiający zastrzega, że wielkość zamówienia jest orientacyjna w związku z czym Zamawiający będzie miał prawo do zmiany zakresu (obniżenia ilości, jednak nie więcej niż do 60% ilości każdego z ww. rodzajów paliw płynnych) zamawianego paliwa bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych. Tankowania odbywać się będą sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Sprzedaż paliwa dokonywana będzie według cennika cen detalicznych danej stacji paliw obowiązującego w dniu tankowania z każdorazowym uwzględnieniem przyznanego Zamawiającemu upustu, jeśli taki został wskazany w formularzu oferty. Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia możliwości korzystania przez Zamawiającego z co najmniej jednej stacji paliw zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego (ul. Szarych Szeregów 7, 77-100 Bytów), liczonej po drogach publicznych wg. mapy Google. Przedmiot zamówienia odpowiadać będzie warunkom określonym w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tj. Dz. U. z 2019, poz. 660) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 727). Miejscem realizacji dostawy będzie stacja paliw Wykonawcy. Odbiór paliw odbywać się będzie w formie bezgotówkowej i rejestrowany będzie zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie posiadał koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem). Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 5.2. pkt 3 SIWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1. lit. a SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) i pkt 6.1. lit. c SIWZ (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu; 2) złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego albo innego dokumentu, służącego wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem); Powyższe dokumenty (pkt 1 i 2) tj. oświadczenia oraz zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą. 3) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.1. lit. d. SIWZ. Dokumenty wymienione w pkt 6.1. lit. d Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt 6.1. lit. d) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. 6 pkt. 6.4. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 6.5. SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach