Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-251 Gdańsk, Sosnowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 477 800 , fax. 583 477 833
 • Data zamieszczenia: 2020-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
  Sosnowa 2
  80-251 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 477 800, fax. 583 477 833
  REGON: 17356800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gov.pl/kwpsp-gdansk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. „Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku”. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom: a) PN-EN 228+A1:2017-06 – Paliwa do pojazdów samochodowych -- Benzyna bezołowiowa -- Wymagania i metody badań 2017-11-15 KT 222, b) PN-EN 590+A1:2017-06 – Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań, c) paliwo, określone w lit. a) i b) powinno ponadto spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ponadto zamówienie obejmuje możliwość zakupu innych produktów niezbędnych do utrzymania i konserwacji pojazdów, oraz sprzętu (np. olej silnikowy, dodatki do paliw, płyny, drobne akcesoria samochodowe itp.) - w zależności od potrzeb. Akcesoria te nie zostały uwzględnione w formularzu oferty i nie podlegają ocenie. Cenami za te produkty będą aktualne ceny obowiązujące na stacji Wykonawcy w chwili ich zakupu. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do dystrybucji paliw płynnych: koncesję lub pozwolenie wymagane do prowadzenia detalicznej sprzedaży oraz dystrybucji paliw lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, złożył oświadczenie w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów. Dodatkowo Wykonawca składa zobowiązania (Załącznik nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczą. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2C do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach