Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 76-231 Damnica, Strażacka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 810 20 28 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
  Strażacka 3
  76-231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 59 810 20 28, fax. -
  REGON: 22072445000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgk.damnica.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (obejmująca dostawę i świadczenie usług dystrybucji) energii elektrycznej do 49 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie 861 920 kWh w okresie od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2022r. 2. Szczegóły dotyczące zużycia energii elektrycznej w poszczególnych punktach poboru opisane zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości energii elektrycznej nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość energii oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą Operatora. 4. Standardy jakościowe: 1) Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. 2) Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) 3) Standardy dotyczące dystrybucji energii elektrycznej zawarte są w Taryfie Operatora, która określa: ◦ grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup; ◦ sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci Operatora, zaś w przypadku przyłączenia do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV także ryczałtowe stawki opłat; ◦ stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich stosowania, z uwzględnieniem podziału na stawki wynikające z: ◦ dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienne i stałe stawki sieciowej), ◦ korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakościowe), ◦ odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej kontroli (stawki abonamentowe), ◦ przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (stawki opłaty przejściowej), ◦ zapewnienia dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym (stawka opłaty OZE); ◦ sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców; ◦ sposób ustalania opłat za: ◦ ponadumowny pobór energii biernej, ◦ przekroczenia mocy umownej, ◦ nielegalny pobór energii elektrycznej, ◦ opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy; ◦ opłaty za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy. 5. Kod CPV, pod którym sklasyfikowano przedmiot zamówienia: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 09310000-5 – Elektryczność 65310000-9 - Przesył energii elektrycznej 6. Do wszystkich punktów poboru energia elektryczna dostarczana jest obecnie na podstawie umowy kompleksowej. 7. Wykonawca, w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiających (odbiorców) umów właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do reprezentowania zamawiających (odbiorców) przed OSD. 8. W Załączniku nr 1 w kolumnie „Nabywca” oraz „Odbiorca (adres do przesyłania faktur)” wskazano nabywcę oraz odbiorcę /adres do przesyłania faktur. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach