Przetargi.pl
Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-251 Gdańsk, Sosnowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 477 800 , fax. 583 477 833
 • Data zamieszczenia: 2021-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
  Sosnowa 2
  80-251 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 477 800, fax. 583 477 833
  REGON: 17356800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gov.pl/kwpsp-gdansk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn. „Zakup paliw płynnych w formie bezgotówkowej przy pomocy kart flotowych dla środków transportu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku”. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać obowiązującym normom: a)PN-EN 228+A1:2017-06 – Paliwa do pojazdów samochodowych -- Benzyna bezołowiowa -- Wymagania i metody badań 2017-11-15 KT 222, b)PN-EN 590+A1:2017-06 – Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe -- Wymagania i metody badań, c)paliwo, określone w lit. a) i b) powinno ponadto spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ponadto zamówienie obejmuje możliwość zakupu innych produktów niezbędnych do utrzymania i konserwacji pojazdów, oraz sprzętu (np. olej silnikowy, dodatki do paliw, płyny, drobne akcesoria samochodowe itp.) - w zależności od potrzeb. Akcesoria te nie zostały uwzględnione w formularzu oferty i nie podlegają ocenie. Cenami za te produkty będą aktualne ceny obowiązujące na stacji Wykonawcy w chwili ich zakupu. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, a jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, ponieważ Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, europejskich ocen technicznych aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach