Przetargi.pl
Przystosowanie budynku Opery do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców i opiekunów z dziećmi – montaż platformy samonośnej dla osób z niepełnosprawnościami

OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 763 49 12/13 , fax. 58 763 49 14
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU
  al. Zwycięstwa 15
  80-219 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 763 49 12/13, fax. 58 763 49 14
  REGON: 190320600
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przystosowanie budynku Opery do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców i opiekunów z dziećmi – montaż platformy samonośnej dla osób z niepełnosprawnościami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest:- dostawa i montaż samonośnej, obudowanej platformy, dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi, - uruchomienie, testy i próby urządzenia w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego, - wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji montażowej i rejestracyjnej oraz skoordynowanie stosownych procedur odbiorowych Urzędu Dozoru Technicznego oraz odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego,- usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi.Urządzenie zlokalizowane zostanie w hallu głównym budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku, przy Alei Zwycięstwa 15 i połączy kondygnację -1 z poziomem parteru.Celem zamówienia jest udostępnienie osobom z niepełnosprawnościami przestrzeni ogólnodostępnej na kondygnacji -1, na której zlokalizowane są szatnia i toalety.Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej – Załączniku nr 5 do SWZ oraz wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42416100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach