Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji)

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Włocławska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6210421 w. 23, 25
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Włocławska 167
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6210421 w. 23, 25
  REGON: 87030004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tarr.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości Zamawiającego: - ul. Włocławska 167, Toruń, - ul. Kopernika 4, Toruń. 2. Usługa obejmuje zasilanie pięciu przyłączy energetycznych. 3. Dostarczanie energii elektrycznej odbywać się winno zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 1059 wraz z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz. 623 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200). 4. Dla celów niniejszego postępowania Zamawiający przyjął przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy na poziomie 540 MWh. Wskazane zużycie (w tym poziomy zużycia wskazane w Załączniku do SIWZ - Formularz Oferty – Zestawienie cenowe) ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości energii. Rozlicznie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii. 5. Zamawiający zastrzega iż wskazana moc umowna ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania innej mocy umownej na dzień podpisania umowy oraz późniejszej kwartalnej zmiany mocy umownej w okresie obowiązywania umowy. 6. Zamawiający zastrzega możliwość wskazania innej nazwy dla poszczególnych PPE na dzień podpisania umowy. 7. Dostawa energii elektrycznej będzie się odbywać za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienie do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności. Za spełniających warunek zostaną uznani Wykonawcy, którzy posiadają: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, - posiadają (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub posiadają (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do formularza oferty wykonawca dołączy: załącznik nr 1a do SIWZ, zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone przez podmiot, na zdolności lub sytuację którego powołuje się Wykonawca (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo osoby(osób) składających ofertę, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych z ofertą. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - chyba, że złożone z ofertą dokumenty wskazują na powyższe okoliczności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach