Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego we Włocławku

Zakład Karny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-809 Włocławek, ul. Bartnicka 10
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny we Włocławku
  ul. Bartnicka 10
  87-809 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 000319687
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do Zakładu Karnego we Włocławku, wg klasyfikacji CPV:2. 09310000-5 – Elektryczność3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w 2023 roku, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla Zakładu Karnego we Włocławku, z podziałem na dwa punkty odbioru wynikające z dwóch lokalizacji oraz różnych taryf Punktów Poboru Energii - Za-kład Karny we Włocławku ul. Bartnicka 10 oraz Przepompownia ścieków budy-nek socjalny Zakładu Karnego we Włocławku– ul. Skrajna 38N4. ● I punkt odbioru energii elektrycznej Zakład Karny we Włocławku – 87-809 Włocławek, ul. Bartnicka 10, taryfa B23, PPE: 590243893033017355;● II punkt odbioru energii elektrycznej Przepompownia ścieków budynek socjalny Zakładu Kar-nego we Włocławku – 87-809 Włocławek, ul. Skrajna 38N, taryfa C21, PPE: 590243893032979715
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09310000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenia zamówienia musi posiadać uprawnienia w zakresie obro-tu energią elektryczną, tj. posiadać ważną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wy-daną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach