Przetargi.pl
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień (II)

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6976800 , fax. 56 6979001
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
  ul. Główna 28
  87-330 Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6976800, fax. 56 6979001
  REGON: 871118431
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonowopomorskie.pl ; http://jablonowo.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień (II)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień, położonej na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie, obręb 11 Kamień, dz. nr 225; 38; 69/7. Zakres robót będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni i budowę/przebudowę zjazdów oraz budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej. Projektowane roboty drogowe: 1) nie zmieniają charakteru istniejącego odcinka drogi gminnej, 2) nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, 3) mają na celu poprawę ruchu pieszego i pojazdów oraz regulację wód opadowych w pasie drogowym. Zakres robót będzie obejmował m. in.: 1) budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z betonu asfaltowego; 2) budowę chodnika, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 543 w miejscowości Kamień, o parametrach: a) szerokość chodników 2,00 m, b) nawierzchnia chodnika (warstwa ścieralna) z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm, c) spadek poprzeczny jednostronny 2%, d) warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, o grub. 3 cm, e) podbudowa z chudego betonu o grub. 10 cm, f) chodnik wykonać w obrzeżach betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej, g) warstwa odsączająca z piasku 0/20 mm o grub. 10 cm; 3) wykonanie nowej konstrukcji jezdni: a) szerokość jezdni 5,00 m, b) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o gr. 4 cm i warstwa wiążąca o gr. 4 cm, na podbudowie z kruszywa łam. stab. mechanicznie grub. 10-20 cm, c) promienie łuków poziomych R=5, 6 i 8 m, d) spadki poprzeczne – jednostronne - 2%; 4) budowę/przebudowę zjazdów o szerokości 4,00 m z nawierzchni z betonu asfaltowego o grub. 8 cm (warstwa ścieralna o gr. 4 cm i warstwa wiążąca o gr. 4 cm), na podbudowie z kruszywa łam. stab. mechanicznie o grub. 20 cm. Zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego; 5) wzdłuż drogi wojewódzkiej należy wykonać przepust 400 z rur PVC dł. 41 m pod projektowanym chodnikiem w celu zapewnienia ciągłości rowu. 6) roboty porządkowe. Budowa nie wymaga znacznej zmiany wysokości istniejących jezdni. Roboty ziemne ograniczają się do porządkowania terenu wokół jezdni. 2. Szczegółową dokumentację techniczną opisu przedmiotu zamówienia, w tym: projekt budowlany, STWiOR, przedmiar robót zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę na realizację przedmiotowego zamówienia, zobowiązany będzie do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót, na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu. Przy czym obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem zatwierdzenia. Wszelkie koszty będące wynikiem ww. uzgodnień i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi uwzględniać bezpieczny ruch pieszych i funkcjonowanie komunikacji publicznej w czasie trwania robót. 4. Do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: 1) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną; 2) użyć materiałów nowych, gwarantujących jakość techniczną nie gorszą niż określona w dokumentacji technicznej; 3) do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, umową oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji zamówienia z Zamawiającym oraz z inspektorem nadzoru, 4) zastosować materiały i urządzenia odpowiadające deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi, wskazanymi w dokumentacji technicznej. Na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca musi udowodnić, że zastosowane materiały odpowiadają normom określonym w projekcie, poprzez przedstawienie odpowiednich pozwoleń na ich zastosowanie, w tym atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. 5. Podane w SIWZ oraz w dokumentacji technicznej wszystkie nazwy własne (np. pochodzenie, producent) mają wyłącznie charakter przykładowy (pomocniczy) w celu doprecyzowania przedmiotu zamówienia, w tym dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń, wyposażenia, dlatego należy je rozpatrywać łącznie z wyrazem równoważny, o ile zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 6. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych poprzez wskazanie przez Wykonawcę np. nazw własnych, znaków towarowych, patentów, pochodzenia lub norm, o ile zaproponowane rozwiązania będą miały te same cechy funkcjonalne i których jakość nie będzie gorsza od jakości określonej w dokumentacji technicznej. Rozwiązania równoważne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia. Możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych będzie uzależniona od ich zgodności z parametrami określonymi w projekcie oraz akceptacji inspektora nadzoru. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w SIWZ i jej załącznikach. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji na przyszłym placu robót, dzięki czemu pozyska dodatkowe informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty. W celu udziału w wizji lokalnej Wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia (w formie pisemnej lub elektronicznej) osobie uprawnionej do kontaktowania się z Wykonawcami, o której mowa w rozdziale VII ust. 7 SIWZ, danych osób, które wezmą udział w wizji. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ. 8. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca oraz podwykonawca/-wcy (o ile będą realizowali niniejsze zamówienie) zatrudniał/-li na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), osoby wykonujące pracę (czynności) związaną/-e z realizacją przedmiotowego zamówienia, o których mowa w dokumentacji technicznej, w tym: pracowników budowlanych, drogowych, brukarzy, monterów, robotników niewykwalifikowanych, operatorów maszyn, sprzętu i urządzeń oraz pomocników ww. osób, chyba że z odrębnych przepisów prawa wynika, że osoby te nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę. 9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 10. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi -36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Okres udzielonej gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. 11. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości niż 36 miesięcy oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 12. Uproszczony kosztorys ofertowy będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza i zostanie przedłożony Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Kosztorys musi zostać sporządzony wg wzoru dołączonego do Dokumentacji technicznej znajdującej się w załączniku nr 2 do SIWZ. Wartość kosztorysu musi ściśle odpowiadać cenie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/00) przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części – nie dotyczy. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj. na rachunek bankowy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Oddział w Jabłonowie Pomorskim, nr rachunku 50 9484 1150 0400 0547 2004 0007, w tytule przelewu proszę wpisać: wadium w przetargu nr GKA.271. 25 .2018 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać: 1) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji „ od dnia ………… do dnia ……………” 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ustawie. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 15. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 16. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) Wykonawcy: a) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; b) pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty, składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy; c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu: • zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, • dołącza zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Zobowiązanie podpisuje osoba uprawniona (wskazana w rejestrze lub pełnomocnictwie) do reprezentacji podmiotu, który udostępnia zasoby. d) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy, w przypadku podmiotów występujących wspólnie (np. uczestników konsorcjum, spółki cywilne); b) oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczące braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; c) oświadczenie, o którym mowa w lit. b) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej http://jablonowo.biuletyn.net informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej już na etapie składania ofert, jeśli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. 3. Inne dokumenty: 1) zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium; 2) w przypadku wniesienia wadium, w formie innej niż pieniądz – dokument (w oryginale) potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 10 (sekretariat) do terminu składania ofert, zaś kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty; 3) oświadczenie dot. ochrony danych osobowych, zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ; 4) potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane osób wskazanych w wykazie osób, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, tj. kopie uprawnień budowlanych potwierdzone za zgodność z oryginałem; 5) w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum, a w przypadku, gdy do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców bądź stosowną umowę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach