Przetargi.pl
KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO w latach 2016 - 2018.

Powiat Warszawski Zachodni ogłasza przetarg

 • Adres: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 7337212 , fax. 22 7337212
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Warszawski Zachodni
  ul. Poznańska 129/133
  05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 7337212, fax. 22 7337212
  REGON: 01327211600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW STAROSTWA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO w latach 2016 - 2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej do następujących budynków Starostwa: 1. Budynek biurowy - szacunkowe zapotrzebowania - 283000 kWh/ rok, 2. Budynek Wydz. Geodezji - szacunkowe zapotrzebowanie - 114000 kWh/rok, 3. Budynek stołówki - szacunkowe zapotrzebowanie - 15000 kWh/rok, 4. Budynek szkoły - szacunkowe zapotrzebowanie - 110000 kWh/rok 5. Oświetlenie terenu + studnia - szacunkowe zapotrzebowanie - 34ooo kWh/rok.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pwz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach