Przetargi.pl
Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w pierwszym kwartale 2013 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2955621 , fax. 012 2955555
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 2955621, fax. 012 2955555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w pierwszym kwartale 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest druk następujących wydawnictw: 1. DRUKI DO WYSTAW POWSTANIE STYCZNIOWE A. PRZEWODNIK Z WKŁADKĄ (publikacja posiada ISBN) WKŁADKA (Z PROGRAMEM EDUKACYJNYM) + KOMPLETOWANIE PRZEWODNIKA Z WKŁADKĄ B. ZAPROSZENIE 2. DRUKI DO WYSTAWY EDWARDA DWURNIKA A. KATALOG (publikacja posiada ISBN) B. FOLDEREK-SKŁADANKA C. PLAKAT B1 D. ZAPROSZENIE E. KARTONIKI OZDOBNE F. FOLDEREK-SKŁADANKA DLA DZIECI 3. DRUKI DO WYSTAWY JULIANA ANTONISZA ORAZ WYSTAWY JANA SAWKI A. ZAPROSZENIE I (SKŁADANE) B. ZAPROSZENIE II (POJEDYNCZE) C. PLAKAT D. FOLDER E. PRZEWODNIK (publikacja posiada ISBN) 4. DRUKI DO WYSTAWY ZBIORY KOLEKCJONERSKIE JANA MATEJKI CZ. II A. FOLDER B. ZAPROSZENIE 5. DRUKI DO WYSTAWY TANCERKA GUERRERO A. PRZEWODNIK (publikacja posiada ISBN) B. ULOTKA SKŁADANA 6. FELIKS MANGGHA JASIEŃSKI (publikacja posiada ISBN) 7. CZWARTKI U MATEJKÓW (publikacja posiada ISBN) 8. DRUKI PROMOCYJNE DO ROKU JANA MATEJKI A. FOLDER B. PLAKAT B1 C. ZAPROSZENIE D. KARTONIKI OZDOBNE 9. DRUKI PROMOCYJNE OGÓLNE A. ULOTKA SKŁADANA Z MAPKĄ B. FOLDER (GMACH GŁÓWNY) 10. ULOTKA SKŁADANA DO DOMU JÓZEFA MEHOFFERA 11. DRUKI DO SUKIENNIC A. ULOTKA B. ULOTKA SKŁADANA 12. DRUKI EDUKACYJNE A. PLAKAT B. FOLDER 13. KOPERTY FIRMOWE C5 14. ULOTKA SKŁADANA DO WYSTAWY ZAWSZE MŁODA 15. PRZEWODNIK PO DOMU JÓZEFA MEHOFFERA - WERSJA ANGIELSKA (publikacja posiada ISBN) 16. PRZEWODNIK PO ODDZIAŁACH I GALERIACH MNK (wznowienie poprawione) (publikacja posiada ISBN) 17. FOLDER (OTWARCIE GABINETU WISŁAWY SZYMBORSKIEJ) 18. DRUKI DO WYSTAWY CZERWIEŃ - GRÓD MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM A. FOLDER B. PLAKAT C. ZAPROSZENIE Druk będzie się odbywał według normy densytometrycznej DIN 16 536 NB z filtrem polaryzacyjnym o wielkości umożliwiającej pomiar densytometrem. Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego do akceptacji proofy kolorystyczne (od 2 do 7 do każdej pozycji książkowej, a także w przypadku innych druków, gdzie zaznaczono - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla każdej pozycji w załączniku nr 1 do specyfikacji) - do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji proofy kolorystyczne na własny koszt. Proofy kolorystyczne winny być wykonane z plików, które zostały zatwierdzone do druku przez Zamawiającego. Skala proofów - 1:1. Proof winien być wykonany przy zastosowaniu profilu ICC uzyskanego zgodnie z surowcem, na którym będzie wykonany druk wg normy ISO 12647-2. Na każdym proofie wymagane jest zamieszczenie paska kontrolnego wraz z certyfikacją. Brak certyfikacji uniemożliwia wykorzystanie proofu jako materiału stanowiącego wzorzec dla Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wykona oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, określonymi dla każdej pozycji w załączniku nr 1 do specyfikacji: a) ozalid w wersji papierowej do akceptacji w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku, przy czym dostawa i odebranie ozalidu odbędzie się na koszt Wykonawcy (gdzie wymagane, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji); lub: b) przekaże ozalidy drogą elektroniczną (w przypadku druków, co do których Zamawiający zezwolił na przekazywanie ozalidów drogą elektroniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji) - do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku. Zamawiający dokona oceny ww. materiałów: proofów i ozalidów - w terminie do 1 dnia roboczego od ich przekazania przez Wykonawcę. W ramach ww. czynności Zamawiający może wnieść uzasadnione uwagi do przekazanego materiału, a Wykonawca zobowiązany jest do poprawy materiału i przedstawienia go do ponownej akceptacji Zamawiającemu w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania uwag. Po zaakceptowaniu ww. materiałów, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu odpowiednie nakłady poszczególnych wydawnictw, przy czym dla zachowania umownego terminu realizacji umowy określonego przez ilość dni od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego plików do druku, nie mają wpływu terminy związane z wprowadzeniem poprawek przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni autorowi projektu graficznego wydawnictw możliwość zatwierdzenia do druku wydawnictw, w tym celu Wykonawca przekaże pisemnie informacje w zakresie terminu druku w drukarni na co najmniej 2 dni robocze przed realizacją druku. Wykonawca zapewni transport (dostawa wraz z wniesieniem) gotowych wydawnictw do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Szczegółowy zakres zamówienia (w tym informacje dotyczące warunków technicznych druku, nakładów, itd.) znajduje się w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach