Przetargi.pl
wykonanie banerów reklamowych na potrzeby Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.

Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 96 96 , fax. 12 355 12 88
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Oddział Terenowy Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie
  ul. Montelupich 3 3
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 96 96, fax. 12 355 12 88
  REGON: 01245670700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: na podstawie odrębnych przepisów prawa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie banerów reklamowych na potrzeby Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie banerów informacyjno - reklamowych, oczkowanych, o gramaturze min. 510, kolor, o wymiarach indywidualnych zgłoszonych przez Zamawiającego w odrębnym zestawieniu (zapotrzebowaniu), z tym, że wykonanie banerów oznacza także przedstawienie do akceptacji Zamawiającego projektu wykonanego przez Wykonawcę wg. wytycznych Zamawiającego. Szacunkowa łączna ilość m2: 200m2. Przykładowy baner dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego (przykładowe wymiary: 6m x 1m, 6m x 1,20m, 3m x 1m).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793400009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.amw.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach