Przetargi.pl
PCFE.272.64.2012 Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby projektów realizowanych przez PCFE.

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 89
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 547 67 36 , fax. 18 547 67 36
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich
  ul. Barbackiego 89 89
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 547 67 36, fax. 18 547 67 36
  REGON: 12109129100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcfe.powiat-ns.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PCFE.272.64.2012 Dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby projektów realizowanych przez PCFE.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów w ramach projektów: I) Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, umowa w sprawie Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/06; II) Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego; III) Nowosądecka Akademia Samorządowa, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej; IV) Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; V) Aktywnie w przyszłość, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; VI) Nowe Kwalifikacje - Lepsza Praca, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie; oraz w ramach VII) środków własnych Zamawiającego. 2) Określenie przedmiotu zamówienia: I) Projekt pn.: Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego: 1. Koperty białe - 1 opakowanie, 2. Segregator biurowy - 5 sztuk, 3. Segregator biurowy - 5 sztuk, 4. Papier biurowy do drukarki - 15 ryz, 5. Taśma klejąca biurowa - 2 sztuk, 6. Toner do drukarki lexmark E260 dn - 3 sztuki, 7. Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minoltabizhub 283 - 1 sztuka. II) Projekt pn.: Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom: 1. Toner - 1 sztuka, 2. Papier biurowy do drukarki A4 - 5 ryz, 3. Koperty C5 - 100 sztuk, 4. Koperty B4 - 100 sztuk. III) Projekt pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa: 1. Pudełka archiwizacyjne - 20 sztuk, 2. Papier biurowy do drukarki - 15 opakowań 3. Kasetki ze zszywkami do zszywacza Leitz 5502 - 5 opakowań, 4. DŁUGOPIS METALOWY model COSMO lub równoważny - 30 sztuk, 5. Automatyczne pióro żelowe - 20 sztuk 6. Segregator biurowy - 20 sztuk, 7. Uniwersalny pisak do pisania po foliach do rzutników i po płytach CD i DVD - 1 sztuka 8. Bloczki samoprzylepne po 100 kartek - 5 sztuk, 9. Bloczki samoprzylepne po 100 kartek - 5 sztuk, 10. Przekładki kartonowe do segregatora - 5 sztuk, 11. Tonery do drukarek Lexmark E260d - 2 sztuki, 12. Kalendarz biurkowy poziomy na rok 2013 - 1 szt. 13. Etykiety samoprzylepne op. 100 ark. - 1 opakowanie 14. Koperty C4 białe - 100 sztuk, 15. Koperty C5 białe - 100 sztuk. IV) Projekt pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce: 1. Papier ksero A4 - 37 opakowań (ryz). V) Projekt pn.: Aktywnie w przyszłość: 1. Klipsy archiwizacyjne - 7 opakowań, 2. Etykiety samoprzylepne - 7 opakowań, 3. Pudla archiwizacyjne - 70 sztuk. VI) Projekt pn.: Nowe Kwalifikacje - Lepsza Praca 1. Toner do drukarki Lexmark E260d - 2 sztuki. VII. Środki własne Zamawiającego 1. Papier biurowy do drukarki - 10 opakowań (ryz), 2.Toner do drukarki Lexmark E260d - 1 sztuka, 3.Toner do drukarki Lexmark X364dn - 1 sztuka, 4. Toner do urządzenia Kyocera FS-1028mfp - 1 sztuka. 3). Pozostałe wymogi dotyczące realizacji niniejszego zamówienia: 1. Miejsce realizacji dostawy: siedziba Zamawiającego. 2. Dostawa Towaru musi zostać zrealizowana jednorazowo. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o planowanym terminie dostawy na jeden dzień przed tym terminem. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy również transport, załadunek, rozładunek oraz wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego. 4) Wykonawca jest zobowiązany do posortowania dostawy wg projektów. Materiały biurowe dostarczane w ramach danego projektu winny być oddzielnie zapakowane, a opakowanie/a winno zostać jednoznacznie i czytelnie opisane. 5) Zamawiane materiały biurowe i tonery, ich wymiary, charakterystyka wykonania, parametry oraz ilości zostały szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301900007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pcfe.powiat-ns.pl/index.php?id=61
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach