Przetargi.pl
Usługi reklamowe obejmujące: usługę plakatowania słupów (tablic) ogłoszeniowych na terenie Miasta Krakowa, usługę publikacji ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu regionalnym oraz usługę druku i dostawy materiałów reklamowych i promocyjnych (3 części)

Nowohuckie Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 31-913 Kraków, Al.Jana Pawła II 232
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 644 02 36 , fax. 0-12 644 76 00
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nowohuckie Centrum Kultury
  Al.Jana Pawła II 232 232
  31-913 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 644 02 36, fax. 0-12 644 76 00
  REGON: 00100253800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nck.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi reklamowe obejmujące: usługę plakatowania słupów (tablic) ogłoszeniowych na terenie Miasta Krakowa, usługę publikacji ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu regionalnym oraz usługę druku i dostawy materiałów reklamowych i promocyjnych (3 części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa reklamowa obejmująca plakatowanie słupów (tablic) ogłoszeniowych na terenie Miasta Krakowa, publikację ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu regionalnym oraz druk i dostawę materiałów reklamowych i promocyjnych (3 części). Przedmiotem zamówienia w części 1 jest usługa polegająca na plakatowaniu słupów (tablic) ogłoszeniowych na terenie Miasta Krakowa, w zakresie określonym w SIWZ. Przedmiotem zamówienia w części 2 jest usługa polegająca na polegająca na publikacji ogłoszeń wynikających z bieżącej działalności Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie w prasie codziennej o zasięgu regionalnym (obszar całego województwa małopolskiego), w zakresie określonym w SIWZ. Przedmiotem zamówienia w części 3 jest usługa polegająca na druku i dostawie materiałów reklamowych i promocyjnych, w zakresie określonym w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793400009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówień jednostkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nck.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach