Przetargi.pl
Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania czystości krytej pływalni w Nowym Targu położonej przy Placu Evry, 34-400 Nowy Targ w okresie od dnia otwarcia do 31 grudnia 2014 r.

Gmina Miasto Nowy Targ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2611244 , fax. 018 2662312
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Nowy Targ
  ul. Krzywa 1 1
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2611244, fax. 018 2662312
  REGON: 00052395600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytarg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania czystości krytej pływalni w Nowym Targu położonej przy Placu Evry, 34-400 Nowy Targ w okresie od dnia otwarcia do 31 grudnia 2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa utrzymania czystości krytej pływalni w Nowym Targu położonej przy Placu Evry, 34-400 Nowy Targ w okresie od dnia otwarcia do 31 grudnia 2014r. w zakresie codziennego sprzątania zasadniczego oraz bieżącym utrzymaniu porządku i czystości. 2.Szczegółowe dane dotyczące obsługi utrzymania czystości obiektu i sposobu jej wykonania. 1/ Kompleksowa obsługa utrzymania czystości w zakresie codziennego sprzątania zasadniczego oraz bieżącego utrzymaniu porządku i czystości w podziale na: a)serwis dzienny - obejmuje czynności związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy oraz uzupełnianiem, wg potrzeb, artykułów higienicznych (mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy itp.) dostarczone przez zamawiającego, b)serwis nocny - obejmuje czynności związane ze sprzątaniem zasadniczym, dezynfekcją oraz przywróceniem stanu sanitarnego i higienicznego Pływalni zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, c)wykonawca przyjmuje do wykonania inne niż wymienione w pkt. a i b usługi utrzymania czystości w Pływalni, trudne do przewidzenia, a mogące powstać w trakcie użytkowania obiektu przez klientów. 2/ Zapewnienie, na własny koszt w czasie realizacji zamówienia środków czystości oraz urządzeń i sprzętu sprzątającego, w tym: urządzenie szorująco - zbierające wodę, odkurzacz do sprzątania na mokro i sucho, mopy, szczotki, ściągaczki gumowe, miotły, gąbki, ściereczki, wiaderka, itp. 3/ Wyposażenie, na własny koszt w czasie realizacji zamówienia pracowników w czyste jednolite ubrania robocze w kolorystyce zaakceptowanej przez zamawiającego z napisem serwis sprzątający umieszczonym w widocznym miejscu oraz obuwie basenowe (klapki). Obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia na zewnątrz obiektu w obuwiu basenowym. 4/ Wykonawca zobowiązany jest, po akceptacji zamawiającego, wykonywać usługę za pomocą specjalistycznych (profesjonalnych), przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o charakterze basenowym, środków czystości posiadających atest PZH i spełniających polskie normy lub wskazanych przez producenta wyposażenia. Nie jest dopuszczalne zmienianie właściwości stosowanych środków np. poprzez ich rozcieńczanie chyba, że jest to zgodne z instrukcją użytkowania. a)Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dla wykorzystywanych środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych aktualne karty charakterystyki środka chemicznego. b)Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia w uzasadnionych przypadkach o zmianę rodzaju używanych środków czystości. c)Wykonawca oświadcza, że rodzaj, jakość i wydajność używanego sprzętu gwarantuje bezpieczną, prawidłową realizację przedmiotu umowy. Awarie i naprawy sprzętu nie mogą mieć wpływu na jakość świadczonej usługi. 5/ Opracowanie, na własny koszt procedury realizacji usługi utrzymania czystości. 6/ Zadania szczegółowe realizacji przy sprzątaniu zasadniczym - serwis nocny, realizowane w godzinach po zamknięciu pływalni dla klientów, tj. od 22.30 do 6.30: a)mechaniczne mycie powierzchni podłóg z zastosowaniem urządzenia szorująco - zbierającego, w szczególności ciągów komunikacyjnych i holów oraz strefy mokrej, b)mycie powierzchni podłóg niedostępnych mechanicznie, schodów, ścian pokrytych flizami, drzwi, parapetów, luster i przeszkleń, c)czyszczenie barierek, poręczy i pochwytów; d)konserwacja powierzchni oraz wyposażenia ze stali nierdzewnej, e)opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana wkładów foliowych, f)mycie i dezynfekcja natrysków, łazienek i sanitariatów wraz z urządzeniami (umywalki, baterie, kabiny natryskowe, miski klozetowe, bidety, pisuary oraz podajników na mydło, papier toaletowy, suszarki, itp.), g)mycie i dezynfekcja szatni wraz z urządzeniami (szafek ubraniowych, kabin przejściowych i przebieralni wraz z ławkami, itp.), h)mycie od wewnątrz i zewnątrz okien i powierzchni szklanych, i)mycie i dezynfekcja siedzisk, podłóg (posadzek), ścian i sufitów w saunach, j)mycie i dezynfekcja strefy natrysków w saunach wraz z wyposażeniem, k)mycie i dezynfekcja oraz wymiana wody w misach do moczenia stóp przy saunach, l)mycie i dezynfekcja sprzętu stanowiącego wyposażenie saun, m)mycie i dezynfekcja oraz wymiana wody w brodzikach do płukania stóp pomiędzy szatniami a halą basenową, n)uzupełnianie artykułów higienicznych, o)sprzątanie hali i niecek basenowych, p)mechaniczne mycie powierzchni plaży basenowej z zastosowaniem urządzenia szorująco - zbierającego, q)dezynfekcja plaży wokół basenów, r)mycie i dezynfekcja ścian oraz siedzisk pokrytych flizami, s)mycie wewnętrznych ścian niecek basenów i whirlpool (styk lustra wody ze ścianą), t)czyszczenie i mycie rynien przelewowych (tylko po wcześniejszym poinformowaniu konserwatora obiektu), u)usuwanie zabrudzeń z dna basenów (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), v)przecieranie i zabezpieczenie ogólnodostępnych elementów ze stali nierdzewnej, w)mycie i dezynfekcja sprzętu do nauki pływania (deski, makarony itp.), x)mycie lin torowych ( w miarę potrzeb), y)mycie i dezynfekcja z zewnątrz i wewnątrz zjeżdżalni do wody, z)mycie i konserwacja schodów i konstrukcji zjeżdżalni do wody, aa)przecieranie na wilgotno oraz dezynfekcja urządzeń siłowych oraz wyposażenia fitness, bb)oczyszczenie lub mycie (w zależności od potrzeb) mebli biurowych, cc)odkurzanie sprzętu biurowego (komputery, aparaty telefoniczne, drukarki), dd)odkurzanie, wycieranie na wilgotno ogólnodostępnych mebli, siedzisk, stołków, stołów, itp., ee)czyszczenie żaluzji lub innych zasłon okiennych, ff)mycie pomieszczeń kas i recepcji. 7/ Zadania szczegółowe realizacji przy bieżącym utrzymaniu czystości - serwis dzienny w godzinach funkcjonowania obiektu tj. 7:00 - 22:00: a)wycieranie na wilgotno powierzchni ogólnodostępnych w obiekcie (podłóg, ścian, drzwi, powierzchni szklanych, mebli i wyposażenia, itp.), b)wycieranie na wilgotno pomieszczeń hallu, ciągów komunikacyjnych, recepcji i kas, szatni, natrysków, sanitariatów, c)usuwanie nadmiaru wody na hali basenowej, pod natryskami, sanitariatach d)opróżnianie i mycie koszy na śmieci oraz wymiana wkładów foliowych, e)uzupełnianie oraz dbanie o optymalną ilość artykułów higienicznych, f)nadzór nad osobami korzystającymi z saun, g)w/w usługi wykonywane są w sposób bezpieczny i nieuciążliwy dla osób korzystających z  obiektu. Personel wykonawcy zobowiązany jest do udzielania pomocy i miłego zachowania wobec klientów Pływalni. 3.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez wykonawcę zamówienia. 4.Zamawiający podaje parametry techniczne infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia. Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia: Powierzchnie wewnętrzne położone na dwóch kondygnacjach budynku (I, II piętro) o łącznej powierzchni 3121,20 m2 obejmujące wszystkie pomieszczenia wraz z halą basenową Szczegóły w załączniku nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wartości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj z 2007r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank PeKaO S.A. I o/Nowy Targ Al. Tysiąclecia 35A konto nr 08124015741111000007897577. Kserokopię wpłaty lub kserokopię wadium w inne formie należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu (poręczenie, gwarancja) zatwierdzonej przez zamawiającego, odpowiednie dokumenty w formie oryginału muszą być złożone za potwierdzeniem u Pani mgr Ewy Balickiej pok. 109 I p. w terminie składania oferty. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 3 lutego 2014 r., do godz. 09.30. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną przez zamawiającego formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowytarg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach