Przetargi.pl
Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w trzecim kwartale 2014 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2014-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w trzecim kwartale 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w trzecim kwartale 2014 roku. Przedmiotem zamówienia jest druk następujących wydawnictw: 1. DRUKI DO WYSTAWY OLGI BOZNAŃSKIEJ A. KATALOG (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) - WERSJA POLSKA B. KATALOG (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) - WERSJA ANGIELSKA C. PRZEWODNIK (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) D. ULOTKA SKŁADANA E. ZAPROSZENIE F. PLAKAT B1 G. BILET - KARTONIK 2. DRUKI DO WYSTAWY LEGIONY POLSKIE A. PRZEWODNIK (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) B. ULOTKA SKŁADANA C. ZAPROSZENIE D. PLAKAT B1 E. BROSZURKA EDUKACYJNA - WZÓR I (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) F. BROSZURKA EDUKACYJNA - WZÓR II (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) 3.BILETY SKARBOWE INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ - BROSZURKA W SERII NUMIZMATYCZNEJ (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) 4. DRUKI DO ATMY A. ULOTKA SKŁADANA PROGRAM ARTYSTYCZNY + WYKŁADY B. PLAKAT 5. DRUKI EDUKACYJNE A. BROSZURKA (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) B. PLAKAT B1 6. PLAKAT DO WYSTAWY ZAWSZE MŁODA 7. ULOTKA (ZAKŁADKA) SZUFLADA SZYMBORSKIEJ 8. DRUKI SUKIENNICE A. ULOTKA B. ULOTKA SKŁADANA (WERSJA POLSKA) C. KARTONIKI OZDOBNE 9. PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA A. PLAKAT B. ULOTKA SKŁADANA 10. ULOTKA SKŁADANA ZAPOWIADAJĄCA WYSTAWY 11. KOPERTY FIRMOWE C5 12. DRUKI PROMOCYJNE RÓŻNE A. ULOTKA SKŁADANA B. PLAKAT C. ZAPROSZENIE Druk będzie się odbywał według normy densytometrycznej DIN 16 536 NB z filtrem polaryzacyjnym o wielkości umożliwiającej pomiar densytometrem. Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego do akceptacji proofy kolorystyczne (maksymalnie 4 dla danej pozycji książkowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji a także w przypadku innych druków, gdzie zaznaczono - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla każdej pozycji w załączniku nr 1 do specyfikacji) - do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji proofy kolorystyczne na własny koszt. Proofy kolorystyczne winny być wykonane z plików, które zostały zatwierdzone do druku przez Zamawiającego. Skala proofów - 1:1. Proof winien być wykonany przy zastosowaniu profilu ICC uzyskanego zgodnie z surowcem, na którym będzie wykonany druk wg normy ISO 12647-2. Na każdym proofie wymagane jest zamieszczenie paska kontrolnego wraz z certyfikacją. Brak certyfikacji uniemożliwia wykorzystanie proofu jako materiału stanowiącego wzorzec dla Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wykona oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, określonymi dla każdej pozycji w załączniku nr 1 do specyfikacji: a) ozalid w wersji papierowej do akceptacji w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku, przy czym dostawa i odebranie ozalidu odbędzie się na koszt Wykonawcy (gdzie wymagane, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji); lub: b) przekaże ozalidy drogą elektroniczną (w przypadku druków, co do których Zamawiający zezwolił na przekazywanie ozalidów drogą elektroniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji) - do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku. Zamawiający dokona oceny ww. materiałów: proofów i ozalidów - w terminie do 1 dnia roboczego od ich przekazania przez Wykonawcę. W ramach ww. czynności Zamawiający może wnieść uzasadnione uwagi do przekazanego materiału, a Wykonawca zobowiązany jest do poprawy materiału i przedstawienia go do ponownej akceptacji Zamawiającemu w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania uwag. Po zaakceptowaniu ww. materiałów, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu odpowiednie nakłady poszczególnych wydawnictw, przy czym dla zachowania umownego terminu realizacji umowy określonego przez ilość dni od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego plików do druku, nie mają wpływu terminy związane z wprowadzeniem poprawek przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni autorowi projektu graficznego wydawnictw możliwość zatwierdzenia do druku wydawnictw, w tym celu Wykonawca przekaże pisemnie informacje w zakresie terminu druku w drukarni na co najmniej 2 dni robocze przed realizacją druku. Wykonawca zapewni transport (dostawa wraz z wniesieniem) gotowych wydawnictw do siedziby Zamawiającego na własny koszt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/id,240951.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach