Przetargi.pl
Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w okresie marzec - maj 2016

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2016-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w okresie marzec - maj 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w okresie marzec - maj 2016.Przedmiotem zamówienia jest druk następujących wydawnictw: I. WYDAWNICTWA POZA WYSTAWAMI 1. WIDOKI KRAKOWA T.V. (PUBLIKACJA MA ISBN) 2. KATALOG ARCHIWUM JÓZEFA CZAPSKIEGO I MARII CZAPSKIEJ Z MAISONS-LAFFITTE CZ.II (PUBLIKACJA MA ISBN) II. WYDAWNICTWA DO WYSTAW 1. DRUKI DO WYSTAWY ŚNIJ O MIŁOŚCI KURYLUK. MALARSTWO 1967-1978 A. KATALOG (WERSJA POLSKO-ANGIELSKA) (PUBLIKACJA MA ISBN) B. ULOTKA SKŁADANA C. ZAPROSZENIE D. PLAKAT 2. DRUKI DO WYSTAWY MARIA. MATER MISERICORDIAE A. ULOTKA SKŁADANA WZÓR I B. ULOTKA SKŁADANA WZÓR II C. PLAKAT D. ZAPROSZENIE 3. WYSTAWA ADVERSO TEMPORE CREVIT AMOR A. ULOTKA SKŁADANA B. ZAPROSZENIE 4. WYSTAWA KOLEKCJA: EWOLUCJA A. ULOTKA SKŁADANA B. PLAKAT 5. WYSTAWA SIEMIRADZKI A. KSIĄŻECZKA (BROSZURKA) (PUBLIKACJA MA ISBN) B. ZAPROSZENIE 6. WYSTAWA SZTUKA LEGIONÓW POLSKICH A. ULOTKA SKŁADANA B. PLAKAT C. ZAPROSZENIE III. WYDAWNICTWA PROMOCYJNE 1. DRUKI ATMA A. AFISZ ATMA B. ULOTKA SKŁADANA ATMA - PROGRAM ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNY 2. ULOTKA SKŁADANA O/MEHOFFER 3. ULOTKA SKŁADANA O/CZAPSKI 4. ULOTKA NOC MUZEÓW 5. ULOTKA GMACH GŁÓWNY V. DRUKI FIRMOWE 1. KOPERTY FIRMOWE C5 (WZÓR I) 2. PAPIER FIRMOWY (I WZÓR) 3. PAPIER FIRMOWY (II WZÓR) Warunki realizacji zamówienia. Druk będzie się odbywał według normy densytometrycznej DIN 16 536 NB z filtrem polaryzacyjnym o wielkości umożliwiającej pomiar densytometrem. Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego do akceptacji proofy kolorystyczne (min. 2 - max. 8 dla danej pozycji książkowej za wyjątkiem wydawnictwa określonego w pozycji I.2 opisu przedmiotu zamówienia z wyjątkiem wydawnictwa Katalog archiwum Józefa Czapskiego i Marii Czapskiej z Maisons-Laffitte. Cz. II określonego w pozycji I.2. A załącznika nr 1 do specyfikacji, ilość proofów do którego wynosi 1) dla wydawnictw książkowych oraz innych druków wskazanych w załączniku nr 1 do specyfikacji. Ilość proofów dla wydawnictw książkowych zgodnie z deklaracją w ofercie Wykonawcy, a także w przypadku innych druków, gdzie zaznaczono - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla każdej pozycji w załączniku nr 1 do specyfikacji) - do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji proofy kolorystyczne na własny koszt. Proofy kolorystyczne winny być wykonane z plików, które zostały zatwierdzone do druku przez Zamawiającego. Skala proofów - 1:1. Proof winien być wykonany przy zastosowaniu profilu ICC uzyskanego zgodnie z surowcem, na którym będzie wykonany druk wg normy ISO 12647-2. Na każdym proofie wymagane jest zamieszczenie paska kontrolnego wraz z certyfikacją. Brak certyfikacji uniemożliwia wykorzystanie proofu jako materiału stanowiącego wzorzec dla Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wykona oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, określonymi dla każdej pozycji w załączniku nr 1 do specyfikacji: a) ozalid w wersji papierowej do akceptacji w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku, przy czym dostawa i odebranie ozalidu odbędzie się na koszt Wykonawcy (gdzie wymagane, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji); lub: b) przekaże ozalidy drogą elektroniczną (w przypadku druków, co do których Zamawiający zezwolił na przekazywanie ozalidów drogą elektroniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji) - do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku. Zamawiający dokona oceny ww. materiałów: proofów i ozalidów - w terminie do 1 dnia roboczego od ich przekazania przez Wykonawcę. W ramach ww. czynności Zamawiający może wnieść uzasadnione uwagi do przekazanego materiału, a Wykonawca zobowiązany jest do poprawy materiału i przedstawienia go do ponownej akceptacji Zamawiającemu w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania uwag. Po zaakceptowaniu ww. materiałów, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu odpowiednie nakłady poszczególnych wydawnictw, przy czym dla zachowania umownego terminu realizacji umowy określonego przez ilość dni od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego plików do druku, nie mają wpływu terminy związane z wprowadzeniem poprawek przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni autorowi projektu graficznego wydawnictw możliwość zatwierdzenia do druku wydawnictw, w tym celu Wykonawca przekaże pisemnie informacje w zakresie terminu druku w drukarni na co najmniej 2 dni robocze przed realizacją druku. Wykonawca zapewni transport (dostawa wraz z wniesieniem) gotowych wydawnictw do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Szczegółowy zakres zamówienia (w tym informacje dotyczące warunków technicznych druku, nakładów, itd.) znajduje się w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie pobierał wadium na następujących zasadach: 1.Ustala się wadium w wysokości 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w: - pieniądzu (przelewem bankowym); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 15 1130 1150 0012 1268 8420 0022 - Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie. W pozostałych formach wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego Al. 3-go Maja 1, 30 -062 Kraków, pok. 048 w dziale księgowości. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej wadium przetargowe nr sprawy: EP-271-02/16 oraz datą. 2 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3. 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie pkt.2, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów, należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt. 3.2.1. d) specyfikacji, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub gdy nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość dostarczonych proofów dla wydawnictw książkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/id,240951.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach