Przetargi.pl
Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w okresie czerwiec - sierpień 2016 w dwóch zadaniach:- zadanie nr 1 - druk offsetowy wydawnictw książkowych,- zadanie nr 2 - druk offsetowy wydawnictw drobnych

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2016-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w okresie czerwiec - sierpień 2016 w dwóch zadaniach:- zadanie nr 1 - druk offsetowy wydawnictw książkowych,- zadanie nr 2 - druk offsetowy wydawnictw drobnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w okresie czerwiec - sierpień 2016 w dwóch zadaniach:- zadanie nr 1 - druk offsetowy wydawnictw książkowych, - zadanie nr 2 - druk offsetowy wydawnictw drobnych. ZADANIE NR 1 Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy następujących wydawnictw książkowych (wszystkie wydawnictwa wskazane poniżej mają numer ISBN):1.PAŁAC PREZYDENCKI,2.INFORMATOR MNK DLA NAUCZYCIELI,3.KATALOG DO WYSTAWY MARIA. MATER MISERICORDIAE (WERSJA POLSKO-ANGIELSKA),4.PRZEWODNIK EDUKACYJNY DO WYSTAWY MARIA. MATER MISERICORDIAE (WERSJA POLSKA),5.PRZEWODNIK EDUKACYJNY DO WYSTAWY MARIA. MATER MISERICORDIAE (WERSJA ANGIELSKA),6.OFERTA DLA MECENASA,7.BROSZURKA DO WYSTAWY MADONNA W GIRLANDZIE KWIATOWEJ,8.BROSZURKA DO WYSTAWY PAPIESKI SPLENDOR,9.BROSZURKA. ZADANIE NR 2.Przedmiotem zamówienia jest druk offsetowy następujących wydawnictw drobnych: I. WYDAWNICTWA DO WYSTAW:1.DRUKI DO WYSTAWY MADONNA W GIRLANDZIE KWIATOWEJ:A.ULOTKA, B.PLAKAT,C.KARTKA POCZTOWA (REPRODUKCJA),2.DRUKI DO WYSTAWY MARIA. MATER MISERICORDIAE:A.KARTKA POCZTOWA,B.MAPKA (WERSJA POLSKA),C.MAPKA (WERSJA ANGIELSKA),3.DRUKI DO WYSTAWY NIECH ŻYJE SZTUKA. KOLEKCJA FELIKSA JASIEŃSKIEGO:A.ULOTKA SKŁADANA.II. WYDAWNICTWA PROMOCYJNE:1.PLAKAT,2.AFISZ ATMA,3.PLAKAT ARSENAŁ,4.ULOTKA SKŁADANA SUKIENNICE(WERSJA POLSKA),5.ULOTKA SUKIENNICE,6.ULOTKA SKŁADANA O/MEHOFFER,7.ULOTKA SKŁADANA EUROPEUM,8.ULOTKA ARSENAŁ,9.ULOTKA SKŁADANA Z MAPKĄ,10.ULOTKA SKŁADANA.III.DRUKI EDUKACYJNE:1. ULOTKA SKŁADANA EDUKACYJNA.IV. DRUKI FIRMOWE:1.KOPERTY FIRMOWE C5,2.KOPERTY FIRMOWE C4,3.KOPERTY FIRMOWE DL,4.PAPIER FIRMOWY (I WZÓR)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie zdecydował się pobierać wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/id,240951.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach