Przetargi.pl
Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w czwartym kwartale 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2014-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w czwartym kwartale 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk offsetowy (wraz z papierem i oprawą) wydawnictw dla potrzeb Muzeum Narodowego w Krakowie w czwartym kwartale 2014 roku oraz w styczniu 2015 roku.Przedmiotem zamówienia jest druk następujących wydawnictw:1.KATALOG WYSTAWY W PAŁACU PREZYDENCKIM A.WERSJA POLSKA(PUBLIKACJA POSIADA ISBN),B. WERSJA ANGIELSKA (PUBLIKACJA POSIADA ISBN), 2. ZAPROSZENIE DO WYSTAWY JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO,3.PLAKAT DO ATMY 4. RÓŻNIMY SIĘ W WIERZE(PUBLIKACJA POSIADA ISBN) 5. DZIEŃ DRZWI OTWARTYCH MUZEÓW KRAKOWSKICH - ULOTKA SKŁADANA 6. ULOTKA SKŁADANA DO WYSTAWY LEGIONY POLSKIE 7. ROZPRAWY MNK. SERIA NOWA (PUBLIKACJA POSIADA ISSN) 8. NOTAE NUMISMATICAEZAPISKI NUMIZMATYCZNE (PUBLIKACJA POSIADA ISSN) 9. ŁAPIŃSKI (WYSTAWA) A. KSIĄŻECZKA (BROSZURKA) (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) B. PLAKAT C. ZAPROSZENIE 10. MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM (Z DAMASZKU DO ANDALUZJI) (WYSTAWA) A. KATALOG (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) B. ULOTKA SKŁADANA C. ZAPROSZENIE D. PLAKAT B1 11. DOM JÓZEFA MEHOFFERA - ULOTKA SKŁADANA ODDZIAŁOWA 12. EUROPEUM A. ULOTKA SKŁADANA ODDZIAŁOWA B. ULOTKA SKŁADANA 13. KARTONIKI OZDOBNE (BILETY) DO ODDZIAŁÓW A. ARSENAŁ B. GMACH GŁÓWNY (I WZÓR) C. GMACH GŁÓWNY ( II WZÓR) 14. W PRZESTRZENI SMOKA (WYSTAWA) A. KARTONIKI OZDOBNE B. ZAPROSZENIE 15. ULOTKA SKŁADANA ZAWSZE MŁODA (WYSTAWA) 16. KOPERTY FIRMOWE C5 17. PAPIER FIRMOWY 18. OFERTA DLA MECENASA (PUBLIKACJA POSIADA ISBN) 19. DRUKI PROMOCYJNE RÓŻNE A. ULOTKA SKŁADANA B. PLAKAT C. ZAPROSZENIE D. ULOTKA SKŁADANA (WARSZAWA). Warunki realizacji.Druk będzie się odbywał według normy densytometrycznej DIN 16 536 NB z filtrem polaryzacyjnym o wielkości umożliwiającej pomiar densytometrem. Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego do akceptacji proofy kolorystyczne (max. 3 dla danej pozycji książkowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji, a także w przypadku innych druków, gdzie zaznaczono - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi dla każdej pozycji w załączniku nr 1 do specyfikacji) - do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji proofy kolorystyczne na własny koszt. Proofy kolorystyczne winny być wykonane z plików, które zostały zatwierdzone do druku przez Zamawiającego. Skala proofów - 1:1. Proof winien być wykonany przy zastosowaniu profilu ICC uzyskanego zgodnie z surowcem, na którym będzie wykonany druk wg normy ISO 12647-2. Na każdym proofie wymagane jest zamieszczenie paska kontrolnego wraz z certyfikacją. Brak certyfikacji uniemożliwia wykorzystanie proofu jako materiału stanowiącego wzorzec dla Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wykona oraz dostarczy do siedziby Zamawiającego - zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, określonymi dla każdej pozycji w załączniku nr 1 do specyfikacji:a) ozalid w wersji papierowej do akceptacji w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku, przy czym dostawa i odebranie ozalidu odbędzie się na koszt Wykonawcy (gdzie wymagane, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do specyfikacji);ub:b) przekaże ozalidy drogą elektroniczną (w przypadku druków, co do których Zamawiający zezwolił na przekazywanie ozalidów drogą elektroniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji) - do 1 dnia roboczego od dnia przekazania przez Zamawiającego plików do druku. Zamawiający dokona oceny ww. materiałów: proofów i ozalidów - w terminie do 1 dnia roboczego od ich przekazania przez Wykonawcę. W ramach ww. czynności Zamawiający może wnieść uzasadnione uwagi do przekazanego materiału, a Wykonawca zobowiązany jest do poprawy materiału i przedstawienia go do ponownej akceptacji Zamawiającemu w terminie do 1 dnia roboczego od dnia przekazania uwag. Po zaakceptowaniu ww. materiałów, Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu odpowiednie nakłady poszczególnych wydawnictw, przy czym dla zachowania umownego terminu realizacji umowy określonego przez ilość dni od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego plików do druku, nie mają wpływu terminy związane z wprowadzeniem poprawek przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni autorowi projektu graficznego wydawnictw możliwość zatwierdzenia do druku wydawnictw, w tym celu Wykonawca przekaże pisemnie informacje w zakresie terminu druku w drukarni na co najmniej 2 dni robocze przed realizacją druku. Wykonawca zapewni transport (dostawa wraz z wniesieniem) gotowych wydawnictw do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Szczegółowy zakres zamówienia (w tym informacje dotyczące warunków technicznych druku, nakładów, itd.) znajduje się w załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga wnoszenia wadium. Wadium - Ustala się wadium w wysokości: 2800 zł (dwa tysiące osiemset złotych); Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późń. zm). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 62 1030 1508 0000 0008 1536 0001 CITI HANDLOWY - Bank Handlowy w Warszawie. W pozostałych formach zabezpieczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, pok. 048 w dziale księgowości. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej Wadium przetargowe: Nr sprawy: EP-271-36/14 oraz datą. 2 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3. 3. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie pkt. 2., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/mnkrakow/Article/id,240951.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach