Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gmina Komprachcice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-070 Komprachcice, ul. Kolejowa 3
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4031700-01 , fax. 77 4031725
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komprachcice
  ul. Kolejowa 3 3
  46-070 Komprachcice, woj. opolskie
  tel. 77 4031700-01, fax. 77 4031725
  REGON: 00054385800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komprachcice.pl, www.bip.komprachcice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ W GMINIE KOMPRACHCICE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu i opieki w czasie przewozu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi z miejsc zamieszkania (wyznaczonych miejsc zbiórki) do wymienionych szkół oraz ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania. Wykonawca jest również zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu. Usługa realizowana będzie w roku szkolnym 2015/2016, tj. w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r., wyłączając przerwy na ferie zimowe i letnie, zimową i wiosenną przerwę świąteczną oraz inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych określone w § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.). Zamówienie obejmuje przewóz codzienny 169 uczniów z miejsc zamieszkania - wyznaczonych miejsc zbiórki (patrz SIWZ) do w/w szkół i odwożenie uczniów ze szkół do miejsc zamieszkania pod opieką opiekuna zapewnioną przez Wykonawcę na następujących trasach: Trasa I Ochodze - Komprachcice (ul. Szkolna 2)- Wawelno - Polska Nowa Wieś - Polska Nowa Wieś (lotnisko) - Komprachcice (ul. Szkolna 2) Dzienna liczba kursów - 5. Trasa II Żerkowice - Chmielowice - Dziekaństwo - Domecko - Pucnik - Komprachcice (ul. Szkolna 2) Dzienna liczba kursów - 5. Dzienna liczba kilometrów Trasa I i Trasa II - 178 Obowiązki Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia pojazdów realizujących trasę I i trasę II - w miejscu widocznym (najlepiej z przodu pojazdu) należy umieścić tabliczkę z oznaczeniem trasy, tj. Trasa I - Ochodze-Komprachcice-Polska Nowa Wieś - Polska Nowa Wieś (lotnisko) - Wawelno - Komprachcice oraz Trasa II - Żerkowice -Chmielowice - Dziekaństwo -Domecko - Pucnik - Komprachcice. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opiekuna do każdego pojazdu. Obowiązki opiekuna Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu W trakcie wykonywania czynności związanych z opieką, opiekun ściśle współpracuje z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, a mianowicie: w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu, w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu, otwiera przednie drzwi (jeśli taka konieczność występuje) i wychodzi na zewnątrz, sprawdza, czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających, nadzoruje wsiadanie uczniów służąc w razie potrzeby pomocą przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi, po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu opiekun sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące wg wskazania, po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne - awaryjne, opiekun przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy, w trakcie przejazdu opiekun na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze, przywrócenia ładu i bezpieczeństwa w pojeździe należy dokonać bez jakichkolwiek form przemocy fizycznej, w trakcie wysiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu (jeśli jest taka konieczność) i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających, nadzoruje wysiadanie uczniów służąc im w razie potrzeby pomocą, po wyjściu uczniów opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy w celu dalszej jazdy, odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia w miejscu zatrzymania kończącym odwóz, po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów (np. torba, odzież itp.) przekazuje znalezione przedmioty do sekretariatu Publicznego Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach, w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez ucznia(ów) zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa - nie przyniosła ona oczekiwanych skutków, opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczeń jest dowożony oraz Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach, oznakowanie opiekuna- opiekun w trakcie wykonywania obowiązków jest wyposażony i używa kamizelki odblaskowej, prowadzi Dziennik Przewozów, dokonując codzienne wpisów zawierających uwagi dotyczące zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozów oraz uwagi dotyczące zachowania uczniów w trakcie przewozu. W przypadku nieodpowiedniego zachowania uczniów, opiekun dokonuje wpisu do dziennika zawierającego: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły i nr klasy do której uczeń uczęszcza, opis zdarzenia (zachowania), opis podjętych przez opiekuna działań i czynności w stosunku do zaistniałej sytuacji. Dziennik Przewozów opiekun przedstawia do kontroli osobie odpowiedzialnej za dowóz z ramienia Gminy na każde wezwanie. Wykonawca świadczy usługę w godzinach 6:00 - 18:30. Szczegółowy harmonogram transportu dzieci (tj. dzienny harmonogram godzinowego rozkładu przewozu dzieci) zostanie przekazany Wykonawcy przez Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Komprachcicach do dnia 31 sierpnia 2015 r. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu czasu dowozu dzieci w trakcie realizacji wykonania zamówienia z uwagi na zmianę godzin planu bez potrzeby aneksowania umowy na świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia. Harmonogram czasu tj. dzienny harmonogram godzinowego rozkładu przewozu dzieci wiąże Wykonawcę od dnia jego otrzymania. Zmiana harmonogramu, o której mowa powyżej nie wiąże się ze zmianą tras I i II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie wymaga się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Serwis - czas podstawienia pojazdu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.komprachcice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach