Przetargi.pl
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice ul. Strzelecka w miejscowości Żędowice

Powiat Strzelecki ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4401700;4401755 , fax. 77 4401701
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzelecki
  ul. Jordanowska 2 2
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4401700;4401755, fax. 77 4401701
  REGON: 53141265100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice ul. Strzelecka w miejscowości Żędowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - Żędowice ul. Strzelecka w miejscowości Żędowice na odcinku od wjazdu do posesji nr 68 do obrębu skrzyżowania z drogą gminną za posesja nr 54 - strona lewa na odcinku 146,5 m (km 0+000 - 0+146,5). Zakres robót obejmuje m. in.: 1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, 2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 3) wykonanie prac zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym, SST (Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty wywóz ziemi oraz gruzu z terenu robót oraz ewentualne koszty utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska i gospodarce odpadami) 4) demontaż oznakowania. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa (projekt budowlany, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST), załączona do materiałów przetargowych dokumentacja zawiera wyłącznie najważniejsze opisy, rysunki - oryginał do wglądu w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10. Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia. 1) Konstrukcja krawężników. Przedmiot zamówienia obejmuje ułożenie krawężników kamiennych granitowych 15/30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężniki należy ułożyć na wysokości +12 cm od krawędzi jezdni. Na zjazdach krawężniki należy obniżyć do 4 cm od poziomu krawędzi jezdni. 2) Konstrukcja chodników. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie chodników wzdłuż jezdni według rozwiązania konstrukcyjnego: warstwa ścieralna gr 6 cm z kostki betonowej wibroprasowanej typu Holland szarej (i czerwonej) z wypełnieniem spoin piaskiem na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm warstwy podbudowy 15 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0-32 mm 3) Konstrukcja wjazdów. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wjazdów z drogi do posesji według rozwiązania konstrukcyjnego: warstwa ścieralna gr 8 cm z kostki betonowej wibroprasowanej typu Holland szarej (i czerwonej) z wypełnieniem spoin piaskiem na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubości 3 cm warstwy podbudowy 15 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0-32 mm 4) Konstrukcja odbudowy jezdni. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni wg następującej konstrukcji: a) konstrukcja na odcinku drogi z jezdnia o nawierzchni z kostki granitowej warstwa ścieralna nawierzchni gr. 18 cm z kostki granitowej rzędowej regularnej 18/18 porozbiórkowa lub nowa, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 5 cm warstwy podbudowy 25 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0-64 mm b) konstrukcja na odcinku drogi z jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna nawierzchni gr. 4 cm z betonu asfaltowego #0-12 mm warstwa wiążąca nawierzchni gr. 4 cm z betonu asfaltowego #0-16 mm c) konstrukcja na włączeniu drogi gminnej do drogi powiatowej o nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna nawierzchni gr. 5 cm z betonu asfaltowego #0-12 mm warstwy podbudowy 20 cm - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie #0-64 mm Na wykonane prace Wykonawca udzieli co najmniej 48 miesięcznej gwarancji. (licząc od daty przekazania przez Wykonawcę zamówienia i przyjęcia przez Zamawiającego jako należycie wykonanego). Długość okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, stanowi kryterium oceny ofert. Niezależnie od zakresu robót ujętego przedmiarem robót, wynagrodzenie ustalone w ofercie Wykonawcy musi zawierać wszelkie koszty związane z: 1) doprowadzeniem terenu po wykonaniu robót do stanu pierwotnego, 2) organizacją placu robót, 3) ubezpieczeniem zadania, 4) zabezpieczeniem robót pod względem BHP. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające budowę oraz instruktaż pracowników przed rozpoczęciem budowy: 1) W trakcie wykonywania robot budowlano-montażowych należy stosować warunki techniczne wykonania robot, przepisy szczególne, normy itp. 2) Roboty drogowe powinny być prowadzone pod nadzorem brygadzisty, który ma obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposób zabezpieczający przed wypadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 3) W czasie prowadzenia robot drogowych należy wyznaczyć tymczasowe drogi dojazdowe i ciągi piesze i utrzymywać je w właściwym stanie technicznym. 4) Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) należy odpowiednio oznakować i ogrodzić. 5) Na placu budowy winny być wyznaczone miejsca składowania materiałów, winny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia. 6) Technologia wykonania robot drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczególnych rodzajów robot. 7) Instruktaż bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku. 8) W przypadku wystąpienia podwykonawców generalny wykonawca obowiązany jest do: a) pełnienia bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, b) egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów bezpiecznej pracy, c) określenia współpracy ze sobą wszystkich podwykonawców, d) wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników, e) ustalenia zasad współdziałania w zakresie sposobów postępowania przy wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników 9) Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych należy opracować projekt organizacji ruchu drogowego na czas robót. Projekt musi przewidywać możliwość dojazdu na budowę i do przyległych zabudowań w przypadku pożaru, czy potrzeby niesienia pomocy. 10) Roboty prowadzić tylko przy oznakowaniu robót zgodnie z w/w projektem, zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem drogowym. 11) Poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa i instytucje oraz okolicznych mieszkańców o rozpoczęciu robót i związanych z tym utrudnieniach. 12) W rejonie istniejącego uzbrojenia roboty należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem użytkownika. 13) Przy realizacji robót stosować standardowe zasady zabezpieczenia pracowników, w tym środki ochrony osobistej. 14) Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być monitorowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 15) Maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu muszą mieć dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 16) Operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. 17) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 18) Gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję. 19) W warunkach ograniczonej widoczności miejsca prowadzenia prac powinny być właściwie oświetlone. 20) Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych punktów stabilizowanej osnowy geodezyjnej i ponosi pełną odpowiedzialność za ich zniszczenie, usunięcie lub przemieszczenie. Warunki gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić na całość wykonanego przedmiotu zamówienia gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach. 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy na ilość miesięcy zaoferowaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym liczoną od daty ostatecznego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu - okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert (minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości: 48 miesięcy, maksymalny możliwy do zaoferowania przez Wykonawcę okres gwarancji jakości: 72 miesięcy i więcej). 2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się: a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, b) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich wymiany. 3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie gwarancji zaproponowanej przez Wykonawcę, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 5. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na przedmiotowe zadanie w wysokości 1.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu: - przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie ul. Gogolińska 2 47-100 Strzelce Opolskie Nr 52 8907 1089 2002 0090 0007 0006 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). - za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego; 3. Wadium wnosi się przed terminem składania ofert. Pełna kwota wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.08.2015 r. do godz. 10:00. 4. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania jeżeli jego oferta przed upływem terminu do składania ofert, tj. do dnia 05.08.2015 r. do godz. 10:00 nie zostanie skutecznie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium - w wymaganej wysokości. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatstrzelecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach