Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa magazynu dekoracji Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki przy ul. Zakładowej 2 w Opolu w zakresie robót rozbiórkowych, budowalnych i instalacyjnych

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki ogłasza przetarg

 • Adres: 45-056 Opole, ul. Augustyna Kośnego 2a
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 453 73 06 , fax. 0-77 453 73 06
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki
  ul. Augustyna Kośnego 2a 2a
  45-056 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 453 73 06, fax. 0-77 453 73 06
  REGON: 53061557600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrlalki.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa magazynu dekoracji Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki przy ul. Zakładowej 2 w Opolu w zakresie robót rozbiórkowych, budowalnych i instalacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego magazynu dekoracji ramach realizowanego zadania pn Rozbudowa i przebudowa magazynu dekoracji Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki przy ul. Zakładowej 2 w Opolu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach