Przetargi.pl
Dostawy pelletu drzewnego do pięciu szkół w Gminie Zblewo

Gmina Zblewo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-210 Zblewo, ul. Główna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 884 381 , fax. 585 884 569
 • Data zamieszczenia: 2020-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zblewo
  ul. Główna 40
  83-210 Zblewo, woj. pomorskie
  tel. 585 884 381, fax. 585 884 569
  REGON: 54980300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zblewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pelletu drzewnego do pięciu szkół w Gminie Zblewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego, do pięciu szkół w Gminie Zblewo, w szacunkowej ilości około 360,23 ton. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy pelletu drzewnego do pięciu szkół w Gminie Zblewo: 1) Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzechowie ul. Szkolna 3A; 83-224 Borzechowo, 2) Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni ul. Kasztelańska 3; 83-210 Zblewo, 3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim ul. Skarszewska 19; 83-206 Kleszczewo Kościerskie, 4) Publicznej Szkoły Podstawowej w Zblewie ul. Kościerska 39; 83-210 Zblewo, 5) Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie ul. Sportowa 8 83-251 Pinczyn. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i rozładunku pelletu drzewnego, na własny koszt i ryzyko, zgodnie z zasadami bhp i p.poż, we wskazanym miejscu na terenie poszczególnych szkół, wskazanych w ust. 2. 4. Dostawy sukcesywne będą odbywały się po otrzymaniu każdorazowego zamówienia od Dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2 („zamówienia bieżącego”), w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia bieżącego. 5. Wraz z każdą dostawą pelletu Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty, certyfikaty, atesty na dostarczony pellet, w szczególności: 1) raport z badań laboratorium paliw i węgli aktywnych, 2) Certyfikat DIN PLUS, lub DIN PLUS EN A1, lub równoważny, 3) dokument potwierdzający wagę dostarczonego pelletu. 6. Podana w ust. 1 szacunkowa ilość pelletu stanowi wielkość do kalkulacji cenowej oferty. Ostateczna ilość zakupionego pelletu wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca trwania umowy i bieżących potrzeb Zamawiającego. W zależności od nieplanowanego zapotrzebowania szkół związanego z panującymi warunkami atmosferycznymi ilość pelletu może wzrosnąć do 10 %. 7. Zamówiony pellet powinien spełniać wymagania normy DIN PLUS, lub DIN PLUS EN A1 lub równoważnej. 8. Szczegółowy opis wymagań ilościowych i jakościowych pelletu oraz sposobu dostaw zawiera opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111400-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach