Przetargi.pl
DOSTAWY MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO ORAZ TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH

Jednostka Wojskowa 4340 ogłasza przetarg

 • Adres: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 10A
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 451 48 38 , fax. 91 451 23 98
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4340
  ul. Narutowicza 10A 10A
  70-231 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 451 48 38, fax. 91 451 23 98
  REGON: 32098789500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO ORAZ TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcych dla Jednostki Wojskowej 4340 Szczecin - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151111000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mon.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach