Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz projektorów multimedialnych - Znak sprawy: WOF.261.26.2013

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4305200 , fax. 91 4305229
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Jagiellońska 32 32
  70-382 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4305200, fax. 91 4305229
  REGON: 32059057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczecin.rdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz projektorów multimedialnych - Znak sprawy: WOF.261.26.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz projektorów multimedialnych, realizowana w ramach projektów finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: Bliżej Natury - Tropem wilka i żubra oraz Doposażenie bazy edukacyjnej RDOŚ w Szczecinie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dwa zadania, w tym na każde z zadań oddzielnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dla każdego z zadań zawiera załącznik A, B do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213100-6 komputery przenośne, 48771000-3 pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego, 38652100-1 projektor. 4. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych. 5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (umowy) był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dobrej, jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie zamówienia (umowy), jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dwa zadania, w tym na każde z zadań oddzielnie: 1. Zadanie 1 - Sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe - 3 komplety: 1) przedmiot zamówienia obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych - Notebook - 3 komplety, wraz z ich dostawą do Zamawiającego na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec; 2) przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: Bliżej Natury - Tropem wilka i żubra. 3) przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213100-6 komputery przenośne, 48771000-3 pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego; 4) ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące dostawy sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - konfiguracja i parametry wymagane, zawiera załącznik A do SIWZ. 2. Zadanie 2 - Projektory multimedialne - 2 sztuki: 1) przedmiot zamówienia obejmuje zakup projektorów multimedialnych - 2 sztuki wraz z ich dostawą do Zamawiającego na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec; 2) przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: Doposażenie bazy edukacyjnej RDOŚ w Szczecinie; 3) przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38652100-1 projektor; 4) ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące dostawy projektorów multimedialnych w tym szczegółowy opis przedmiotu, zawiera załącznik B do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szczecin.rdos.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach