Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w podziale na części.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 41
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4256100 , fax. 091 4256103
 • Data zamieszczenia: 2016-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
  ul. Mickiewicza 41 41
  70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4256100, fax. 091 4256103
  REGON: 81014446200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w podziale na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w podziale na części: Część I - Fundusz Pracy FP: m.in. laptop, oprogramowanie biurowe, Część II - Komputery w ramach Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ: komputery, oprogramowanie biurowe, Część III - Kalkulator finansowo-księgowy w ramach Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ: oprogramowanie biurowe, Część IV - Oprogramowanie biurowe do porównywania plików w ramach Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ, Część V - Urządzenie wielofunkcyjne w ramach Pomocy Technicznej PO WER, Część VI - Laptop wraz z oprogramowaniem w ramach Pomocy Technicznej PO WER oraz Pomocy Technicznej RPO WZ, Część VII - Komputer wraz z oprogramowaniem w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach