Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 44
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4319100,4319130,4319128 , fax. 091 4334650
 • Data zamieszczenia: 2016-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Kontroli Skarbowej w Szczecinie
  ul. Małopolska 44 44
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4319100,4319130,4319128, fax. 091 4334650
  REGON: 81052935700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szczecin.kskarbowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, do której podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. 3. Ilekroć w treści SIWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 4. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami /aplikacjami, oprogramowaniem/ Zamawiającego działającymi w środowisku Microsoft Windows a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów i aplikacji Zamawiającego oraz realizuje wszystkie funkcjonalności a także posiada wszystkie cechy określone w specyfikacji technicznej zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/. 5. W przypadku oferowania produktów równoważnych, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 5 ustawy Pzp w celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą opisu technicznego produktów, które mają zostać dostarczone i których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szczecin.kskarbowa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach