Przetargi.pl
Cyfryzacja kina Zamek

Zamek Książąt Pomorskich ogłasza przetarg

 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4338842 , fax. 091 4347984
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Książąt Pomorskich
  ul. Korsarzy 34 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4338842, fax. 091 4347984
  REGON: 81054320000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamek.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cyfryzacja kina Zamek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oryginalnego, fabrycznie nowego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego następującego sprzętu projekcyjnego cyfrowego: 1) Kinowy projektor cyfrowy o rozdzielczości 2K, odpowiedni dla uzyskania obrazu zgodnego ze standardem DCI w sali kina Zamek - dla ekranu o wymiarach obrazu 2,20 x 5 m przy odległości projekcyjnej 13,20 m - ilość: 1sztuka 2) Zintegrowany Serwer kinowy w standardzie DCI - ilość: 1sztuka 3) Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł typu: komputer, DVD, satelita, BluRay - ilość: 1sztuka 4) W pełni zmotoryzowany obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w kinie Zamek - ilość: 1sztuka 5) Panel sterujący lub komputer dedykowany do sterowania projektorem z usługą zdalnej diagnostyki urządzeń kinotechnicznych- ilość: 1sztuka 6) Lampa lub zestaw lamp dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie Zamek - wielkość ekranu 2,20 x 5 m - ilość: 1 sztuka 7) Układ do projekcji 3D w systemie polaryzacyjnym- ilość: 1 sztuka 8) Okulary jednorazowego użytku do systemu 3D w systemie polaryzacyjnym- ilość: 1000 sztuk (500 sztuk dla dzieci, 500 sztuk dla dorosłych) 9) Uniwersalny stolik z rackiem pod zestaw cyfrowy (z rackiem 19 cali na serwer, skaler)- ilość: 1 sztuka 10) Ekran srebrny metalizowany z miniperforacją o wymiarach obrazu 2,20 x 5 m odpowiedni dla systemu 3D współpracujący z okularami jednorazowego użytku wraz z montażem - 1 sztuka. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i zestrojenie sprzętu do projekcji cyfrowej, zestrojenie obecnego systemu dźwiękowego (Cinema Procesor JSD-80 nr JSD 80 01298) do systemu cyfrowego, oraz szkolenie 3 pracowników obsługi Zamawiającego w zakresie obsługi projektora cyfrowego w terminie do 3 dni od montażu projektora. 3. Składając ofertę należy uwzględnić ograniczoną ilość miejsca w kabinie projekcyjnej, brak systemu wentylacji oraz możliwość montażu sufitowego projektora. 4. Miejscem dostawy sprzętu będzie siedziba Zamawiającego mieszcząca się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. 5. Wymagany okres gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia wynosi 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi, atesty, aprobaty techniczne wraz z dokumentacją techniczną projektora (wszystko w języku polskim). Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, w tym koszty przeglądów jeden raz w roku (w okresie gwarancji), ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386520000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zamek-szczecin.top2.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach