Przetargi.pl
Zakup sprzętu do projekcji cyfrowej w standardzie DCI w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin - Cyfryzacja

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. 1 Maja 15
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3119090 , fax. 094 3119090
 • Data zamieszczenia: 2012-11-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
  ul. 1 Maja 15 15
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3119090, fax. 094 3119090
  REGON: 32055135300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.bialogard.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna Miasta Białogard posiadająca osobowość prawną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu do projekcji cyfrowej w standardzie DCI w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin - Cyfryzacja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI do budynku Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, Białogard, ul. 1-go Maja 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca dostarczy zamówiony sprzęt do budynku Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, Białogard, ul. 1-go Maja 15 i dokona jego montażu na własny koszt w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt i wykonany montaż. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być dopuszczony do sprzedaży w Polsce i posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. Do oferty należy załączyć karty katalogowe w języku polskim określające parametry techniczne wszystkich oferowanych urządzeń wchodzących w skład oferty. Ponadto Wykonawca przeprowadzi szkolenie kinooperatorów . 3.1.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również montaż, zestrojenie i uruchomienie u Zamawiającego tj. w sali widowiskowo-kinowej znajdującej się w budynku przy ulicy 1-go Maja 15 w Białogardzie zainstalowanego sprzętu, a także szkolenie kinooperatorów. 3.1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dostawa i montaż: - bramki antykradzieżowej do okularów 3D - zmywarko - suszarki do okularów 3D wraz ze stojakiem i koszami, - oraz zakup 226 sztuk okularów do projekcji 3D. 3.2 Dopuszcza się składanie ofert równoważnych na oferowany sprzęt. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu wymaga się spełnienia następujących warunków: 1. pełnej kompatybilności oferowanego sprzętu ze sprzętem zainstalowanym obecnie w sali Zamawiającego, 2. należy wskazać w miejsce jakiego sprzętu oferowany jest sprzęt równoważny, 3. oferowany sprzęt równoważny ma zagwarantować nie gorszą jakość niż sprzęt określony w dodatku nr 1 do SIWZ, 4. sprzęt dostarczony przez Wykonawcę musi być dopuszczony do sprzedaży w Polsce i posiadać certyfikaty zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. 3.3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z istniejącym systemem kinowym kina Zamawiającego, to jest: procesorem dźwięku DOLBY Digital oraz ekranem białym o wymiarach: szerokość ok. 6,4 m; wysokość ok. 3,9 m. 3.5. Wykonawca powinien posiadać autoryzowany zespół serwisowy w zakresie obsługi i napraw projektorów cyfrowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386520000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kultura.bialogard.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach