Przetargi.pl
CYFRYZACJA KINA PIONIER 1907,ETAP II

Pionier Sp.j. J. Miśkiewicz, J. Szewczyk ogłasza przetarg

 • Adres: 70-470 Szczecin, Ul. Wojska Polskiego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 434 77 02 , fax. 91 433 65 27
 • Data zamieszczenia: 2014-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pionier Sp.j. J. Miśkiewicz, J. Szewczyk
  Ul. Wojska Polskiego 2 2
  70-470 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 434 77 02, fax. 91 433 65 27
  REGON: 81012199800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.kino-pionier.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka jawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CYFRYZACJA KINA PIONIER 1907,ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) zakup, dostawę, montaż, uruchomienie i zestrojenie zestawu kinowego do projekcji 2D oraz przeszkolenie personelu technicznego (kinooperatorów) w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, 2. Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z istniejącym systemem nagłośnieniowym sali Kiniarnia w kinie PIONIER w Szczecinie, to jest: systemem kolumn głośnikowych - zaekranowych: JBL 3677 (3szt.) , JBL Control/PRO 8 szt., wzmacniaczem CROWN-3 szt,procesorem Dolby CP650 3. Zestaw kinowy obejmuje: - Kinowy projektor cyfrowy, posiadający certyfikat DCI, o rozdzielczości nie mniejszej niż: 2K , o mocy świetlnej odpowiedniej dla sali Kiniarnia w kinie Pionier na ekranie o wym. 3,40m x 1,50m, przy odległości projekcyjnej 12 m - szt. 1 - Obiektyw do projektora cyfrowego, odpowiedni dla warunków projekcji 2D , w sali KINIARNIA W kinie Pionier - szt. 1 - Lampa do zaoferowanego projektora cyfrowego, o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w kinie Pionier Szczecin - szt. 1 - Procesor wizyjny - switcher (skaler) dla obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł - szt. 1 - Dedykowany stolik pod zaoferowany zestaw cyfrowy - szt. 1 - Dedykowany komputer lub panel sterujący, z oprogramowaniem do kontroli i obsługi zaoferowanego projektora - szt. 1 - Dedykowany serwer kinowy w standardzie DCI - szt. 1 - Dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego - kpl 1 - Szkolenie kinooperatorów - 3 osoby 4. Wymiary kabiny projekcyjnej: brak kabiny projekcyjnej, brak systemu wentylacji .Należy przewidzieć możliwość montażu sufitowego projektora. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Oferowany przedmiot zamówienia musi: ? być fabrycznie nowy; ? posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty - dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi; posiadać min. 36 miesięczną gwarancję ? być zamontowany/przytwierdzony i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów;..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386520000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kino-pionier.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach