Przetargi.pl
Zakup wyposażenia do projekcji kinowej w technologii cyfrowej w sali widowiskowo kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 78-220 Tychowo, Ul. Wolności 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3146894, 500092099 , fax. 94 3146894
 • Data zamieszczenia: 2014-11-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Kultury
  Ul. Wolności 7 7
  78-220 Tychowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3146894, 500092099, fax. 94 3146894
  REGON: 32014101700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goktychowo.naszbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia do projekcji kinowej w technologii cyfrowej w sali widowiskowo kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI oraz nagłośnienia kinowego wraz z instalacją i zestrojeniem sprzętu do sali widowiskowo-kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie oraz instruktażem obsługi tych urządzeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ OPIS TECHNICZNY POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ Uwagi ogólne. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być objęte co najmniej 2 letnią gwarancją i być w pełni zgodne ze standardem DCI oraz posiadać aktualną wersję certyfikatu potwierdzającego zgodność z w/w standardem. Urządzenia i zestawy do projekcji kinowej mają być zgodne w konfiguracji i wielkości do potrzeb Kina Gminnego Ośrodka Kultury w Tychowie, jak również w skład wymaganych przez zamawiającego zestawów mają wchodzić wszystkie elementy składowe zgodnie z przedstawionym poniżej opisem. Opis techniczny poszczególnych urządzeń: SYSTEM PROJEKCJI KINOWEJ, CYFROWY ZESTAW PROJEKCYJNY, NAGŁOŚNIENIE KINOWE Wyszczególnienie liczba 1. Kinowy projektor: Projektor do ekranów o max. szerokości 9,5m, DLP, rozdzielczość 2048 x 1080 (2K) pixeli wg DCI, z wbudowanym serwerem DCI kina cyfrowego (IMS), system dwulampowy min 2 x 350 [W] do bezawaryjnej projekcji (lampy załączone w zestawie 2szt), automatyczna regulacja jasności - natężenia prądu lampy, funkcja pamięci dla pozycji obiektywu, nie wymagający instalacji dodatkowego systemu wentylacji dla chłodzenia lamp, serwer z pamięcią min. 1,5TB, Obiektyw: jeden obiektyw umożliwiający uzyskanie formatu 2D, dostosowany do wymiarów ekranu w kinie i odległości projektora. 1 kpl 2. Stolik z rack 19 na switch, scaler oraz urządzenia peryferyjne 1 szt. 3.Panel kontrolny laptop, software z oprogramowaniem serwisowym oraz sterującym Ekran minimum 15,6 LED, min. 4GB RAM, WIFI, LAN RJ45 1 szt. 4.Procesor wizyjny: scaler do konwersji sygnałów AV ze źródeł zewnętrznych (odtwarzacz HD, komputer, cyfrowy videorecorder, cyfrowy tuner, itp.) wejścia: VGA, HDMI, composite video, audio analog, wyjścia audio-video - HDMI Np. Kramer V-435 lub alternatywnie równoważny 1 szt. 5.Zasilacz UPS do sprzętu Pojemność: min 2200VA/1320W. Automatyczny regulator napięcia AVR Napięcie wyjściowe baterii: symulowana fala sinusoidalna w 230V (+- 10%) Częstotliwość wyjściowa baterii: 50Hz +- 1%. Typowy czas transferu: 4ms 1 szt. 6.Głośniki główne -za ekranowe dwudrożne, wymagania min: moc 600W, częstotliwość 42Hz-20kHz, 99 dB SPL, np. Nova NCS 115 lub alternatywnie równoważny 3 szt. 7.Głośniki subwoofer, wymagania min: moc 800W, częstotliwość 28Hz-1,2kHz, 99dB SPL, np. Nova 118SB lub alternatywnie równoważny 1 szt. 8.Głośniki efektowe Surround System, wymagania min: moc min. 100W, 50Hz-20kHz,95 dB SPL Np. Nova CP8 lub alternatywnie równoważny 12 szt. 9.Szafka Rack 19, 24U, na urządzenia audio (procesor, monitor, wzmacniacze mocy) listwa - switch przyłącza, 1 szt. 10.Monitor-kontrolno-odsłuchowy - odsłuch poszczególnych kanałów oraz sumy z procesora oraz końcówek mocy 1 szt. 11.Cyfrowy Procesor dzwięku - wejścia Digital , wejście optyczne Toslink, wielokanałowe wejście Analog, wyjście dźwięku 8-kanałowe, udogodnienia dla niedosłyszących, pełne przetwarzanie audio, profesjonalna kalibracja dźwięku, korekcja graficzna Equalization, regulacja (np. Dolby Digital CP750 lub alternatywnie równoważny) 1 szt. 12.Wzmacniacz końcowy o mocy min. 750W/4ohm 3 szt. 13. Okablowanie głośnikowe dla głośników zaekranowych 3 razy 2x4mm2 ok. 300m 1 kpl. 14.Okablowanie głośnikowe dla głośnika subbasowego 1 razy 2x6mm2 ok. 100m 1 kpl. 15.Okablowanie głośnikowe dla głośników surround 12 razy 2x2,5mm2 ok.450m 1 kpl. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i sprzętu, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp., pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z wymaganiami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386520000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w terminie do dnia 05.12.2014r. w wysokości 6.000 zł. 2.Wadium wypłacone zostanie nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 3. Wadium można wnieść w jednej z następujących form: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 z późn. zm.). 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białogardzie 72 8562 0007 0053 1562 2000 0010 5. Dowodem wniesienia wadium może być potwierdzony przez Wykonawcę odcinek wpłaty lub potwierdzony przez bank odcinek polecenia dokonania przelewu lub potwierdzony przez Wykonawcę inny dokument potwierdzający dokonanie wpłaty kwoty wadium załączony do oferty. 6. Wadium musi być wpłacone na tyle wcześnie, aby w terminie składania ofert kwota wadium znajdowała się na rachunku Zamawiającego. 7. W przypadku wadium wnoszonego w innych formach niż pieniądz, należy oryginał dokumentu umieścić w odrębnej kopercie opatrzonej dopiskiem WADIUM i złożyć wraz z ofertą. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji-poręczenia (Zamawiającego), gwaranta-poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji-poręczenia)oraz wskazania siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją-poręczeniem; 3) kwotę gwarancji-poręczenia; 4) termin ważności gwarancji; 5) zobowiązanie gwaranta-poręczenia do: zapłacenia kwoty gwarancji-poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6) zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji-poręczenia jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.goktychowo.naszbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach