Przetargi.pl
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3427831 , fax. 094 3424328
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Szczecińska 31 31
  75-122 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3427831, fax. 094 3424328
  REGON: 33096113200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzdw.koszalin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna samorządu województwa zachodniopomorskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ilości 220 Mg z transportem do poszczególnych Obwodów Drogowych w następujących ilościach: RDW Białogard - Adres dostawy: OD Białogard , ul. Szosa Połczyńska 57 - ilość masy 15 Mg, OD Sławoborze ,ul. Białogardzka 13 - ilość masy 15 Mg; RDW Drawsko Pomorskie - Adres dostawy: OD Drawsko Pomorskie, ul. Złocieniecka 22a ilość masy 25 Mg, OD Kalisz Pomorski, ul. Koszalińska 19 - ilość masy 25 Mg; RDW Gryfice - Adres dostawy: OD Gryfice, ul. Piłsudskiego 18 - ilość masy 15 Mg, OD Kamień Pomorski, ul. Nowoprojektowana 1 - ilość masy 15 Mg; RDW Koszalin - Adres dostawy: OD Bobolice, ul. Jedności 1 -ilość masy 20 Mg, OD Koszalin, ul. Szczecińska 31c - ilość masy 30 Mg; RDW Pyrzyce - Adres dostawy: OD Pyrzyce ul. Stargardzka 42 - ilość masy 15 Mg, OD Choszczno, Baczyn 4 ilość masy 15 Mg; RDW Stargard Szczeciński - Adres dostawy: OD Tarnowo, Tarnowo 60( Suchań) - ilość masy 15 Mg, OD Nowogard ul. Dąbrowszczaków 15b -ilość masy 15 Mg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zzdw.koszalin.pl/html/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach