Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Gryfitów 8
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3528810 , fax. 94 3528810
 • Data zamieszczenia: 2015-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
  ul. Gryfitów 8 8
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3528810, fax. 94 3528810
  REGON: 33098087900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.kolobrzeg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna powiatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC (K1-65) do remontów cząstkowych nawierzchni dróg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup emulsji kationowej C65B3 PU/RC wraz z dostawą do remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych powiatu kołobrzeskiego. 2. Emulsja C65B3 PU/RC powinna spełniać wymagania normy europejskiej PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 3. Szacunkowa wielkość zamówienia - do 60 Mg (ton). 4. Wielkość zamówienia zależeć będzie od zapotrzebowania oraz od możliwości budżetowych jednostki. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania dostaw w zależności od zapotrzebowania oraz od możliwości budżetowych jednostki. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu ilościowo - asortymentowego, określonego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu publicznym. Niewykorzystanie pełnego zakresu ilościowo - asortymentowego, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 7. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb zamawiającego, w ilościach zamawianych telefonicznie lub faxem przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 8. Pracownikami upoważnionymi ze strony Zamawiającego są: Waldemar Skręty oraz Zbigniew Pilipów. 9. O potrzebie dostawy Wykonawca będzie informowany co najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 10. Maksymalny czas realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania, a krótszy niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. 11. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy danej partii towaru. 12. Dostawy będą dostarczane do siedziby Zamawiającego tj. na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg. 13. Dostawy do siedziby Zamawiającego powinny odbywać się między godziną 7:00 a 15:00, od poniedziałku do piątku, chyba że Zamawiający przekaże na wniosek Wykonawcy pisemną zgodę na inny termin dostawy. 14. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia własnym transportem do siedziby Zamawiającego partiami w miarę potrzeb Zamawiającego, w ilości około 5 ton jednorazowo i zapewni wyładunek. 15. Koszt transportu oraz wyładunku musi być wkalkulowany w cenę emulsji asfaltowej. 16. Rozliczanie transakcji odbywać się będzie za pomocą faktur VAT wystawianych i dostarczanych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego wraz z każdą partią towaru, a termin płatności przelewem wynosił będzie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji dostawy od daty zgłoszenia zapotrzebowania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.kolobrzeg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach