Przetargi.pl
Zakup emulsji asfaltowej

Zarząd Powiatu w Myśliborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, ul. Spokojna 22
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7472021 , fax. 95 7473153
 • Data zamieszczenia: 2014-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
  ul. Spokojna 22 22
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 7472021, fax. 95 7473153
  REGON: 21046718400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup emulsji asfaltowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup emulsji kationowej C65 B3 PU/RC do remontów cząstkowych nawierzchni w ilości szacunkowej 50 ton.Dostawy sukcesywne (1-2,5 tony jednorazowo)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach