Przetargi.pl
Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej , niemodyfikowanej C65B3 PU/RC

Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-015 Manowo, Manowo 12a
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3407227, 3183-224 , fax. 94 3407227
 • Data zamieszczenia: 2015-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
  Manowo 12a 12a
  76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3407227, 3183-224, fax. 94 3407227
  REGON: 33096057500013
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej , niemodyfikowanej C65B3 PU/RC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C65B3 PU/RC na koszt i ryzyko Wykonawcy do Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie loco: Manowo 12A, 76-015 Manowo 2. Ilość emulsji do zamówienia do 50 ton. 3. Minimalna wielkość dostawy 5 ton 4. W razie mniejszych potrzeb Zamawiającego ilość pobranej emulsji asfaltowej nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 5. Zamawiający wymaga aby emulsja dostarczana była systematycznie w czasie nie dłuższym niż 72 godzin od otrzymania pisemnego /fax, mail/ zlecenia od Zamawiającego. 6. Dostawa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00. 7. Emulsja asfaltowa, kationowa, szybkorozpadowa, niemodyfikowana C65B3 PU/RC, powinna odpowiadać wymaganiom określonym w Warunkach Technicznych wydanych przez IBDiM Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe Em-A - 99 dla emulsji j/w oraz odpowiedniej aprobacie Technicznej wydanej przez uprawnioną instytucję lub normie europejskiej PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 8. Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany będzie okazać certyfikaty, aprobaty techniczne itp. dla danej partii emulsji. 9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 11. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 12. Wartość całego przedmiotu zamówienia musi zawierać cenę emulsji asfaltowej z transportem do miejsca składowania tj. - Manowo 12A , 76-015 Manowo 13.Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 6 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd.powiat.koszalin.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach