Przetargi.pl
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości

Powiat Stargardzki ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4804802 , fax. 091 4804873
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stargardzki
  ul. Skarbowa 1 1
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4804802, fax. 091 4804873
  REGON: 81170228900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę potwierdzenia aktualności operatów oraz aktualizację operatów. 2) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie operatów szacunkowych, niezbędnych do: a) aktualizacji i naliczania opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, b) realizacji wypłat odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod realizację celów publicznych (drogi). 3) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności z przepisami: a) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatstargardzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach