Przetargi.pl
B/WYCENA/2014

Gmina Gościno ogłasza przetarg

 • Adres: 78-120 Gościno, ul. IV Dywizji WP 58
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3513382 , fax. 094 3513378
 • Data zamieszczenia: 2014-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościno
  ul. IV Dywizji WP 58 58
  78-120 Gościno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3513382, fax. 094 3513378
  REGON: 00053488800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goscino.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  B/WYCENA/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ustalenia (wyceny) wartości rynkowej dla budowli pn.: Zespół elektrowni wiatrowych Wartkowo wraz z infrastrukturą techniczną, położonej w gminie Gościno, woj. zachodniopomorskie. Ustalenie wartości rynkowej dokonywanie jest na potrzeby postępowania podatkowego, prowadzonego przez Zamawiającego, w oparciu o treść przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności art. 4 ust. 7 i 8 (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium ustala się w kwocie 2.000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.goscino.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach