Przetargi.pl
Dostawa warzyw gr. I i II i owoców gr. I realizowana do JW. 3378 Drawsko Pomorskie - znak postępowania 803/2013

Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 78-513 Oleszno, ul. Główna 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 7474572 , fax. 94 7474571, 7474605
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie
  ul. Główna 1 1
  78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 7474572, fax. 94 7474571, 7474605
  REGON: 32099164900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.16wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw gr. I i II i owoców gr. I realizowana do JW. 3378 Drawsko Pomorskie - znak postępowania 803/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa warzyw gr. I i II oraz owoców gr. I realizowana do Jednostki Wojskowej 3378 z podziałem na następujące części: (zadania): 1) Zadanie 1 - Warzywa gr. I - Oleszno; 2) Zadanie 2 - Warzywa gr. I: Złocieniec, Złocieniec-Przedszkole; 3) Zadanie 3 - Warzywa gr. I - Wałcz 4) Zadanie 4 - Warzywa gr. I: Mirosławiec-Nadarzyce, Mirosławiec-Przedszkole 5) Zadanie 5 - Warzywa gr. II - Oleszno 6) Zadanie 6 - Warzywa gr. II: Złocieniec, Złocieniec-Przedszkole; 7) Zadanie 7 - Warzywa gr. II - Wałcz; 8) Zadanie 8 - Warzywa gr. II - Mirosławiec-Nadarzyce, Mirosławiec-Przedszkole 9) Zadanie 9 - Owoce gr. I - Oleszno 10) Zadanie 10 - Owoce gr. I: Złocieniec, Złocieniec-Przedszkole; 11) Zadanie 11 - Owoce gr. I - Wałcz; 12) Zadanie 12 - Owoce gr. I: Mirosławiec-Nadarzyce, Mirosławiec-Przedszkole 2. Wymogi dla przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa dotyczącego żywności a w szczególności: a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010, Nr 136 , poz. 914 ze zm.), b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r., o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych. (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.), c) rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, d) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, e) rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, f) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych ( Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.). g) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych h) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych 2) Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w asortymencie, ilościach i terminach wskazanych każdorazowo przez Odbiorcę w zamówieniu oraz w opakowaniach przewidzianych w umowie - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty, 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej zmniejszenia przyjętych w umowie ilości, wartości i częstotliwości dostaw, w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. restrukturyzacja sił zbrojnych, zmiany ilości żywionych żołnierzy). Wartością umowy będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w umowie, 4) Zamawiający jest uprawniony do zmiany asortymentów przewidzianych w umowie na inne asortymenty w niej przewidziane z zastrzeżeniem, że nie może ulec zmianie wartość całej umowy. Zmiana może dotyczyć rodzaju asortymentu, a także ich ilości. 5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. osiągania wyższych stanów gotowości bojowej, szkolenia rezerw osobowych, likwidacji klęsk żywiołowych, restrukturyzacji sił zbrojnych, kryzysu, zagrożenia lub wojny lub innych zadań postawionych Zamawiającemu przez organa władzy państwowej), Wykonawca zagwarantuje bezpłatny dowóz towaru oraz zwiększenie ilości i częstotliwości dostaw (przy niezmienności wartości umowy) do miejsc stacjonowania jednostek wojskowych oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego. 6) Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zmianach, o których mowa w pkt 5 ze wskazaniem ich przyczyny, określeniem wymaganych ilości towaru do poszczególnych Odbiorców, częstotliwości dostaw oraz wskazaniem ewentualnie nowych Odbiorców, z konkretnym wskazaniem dnia, do którego będą zmiany obowiązywały. 7) Cena w okresie obowiązywania umowy będzie stała i nie podlega zmianie. 8) Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą do w godzinach od 7.30 do 12.30 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do odbiorców wyszczególnionych w poszczególnych zadaniach, na poniżej podane adresy i z częstotliwością jak w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik Nr 1 do SIWZ: 1) ZADANIE NR: 1, 5, 9 Miejsce dostaw: Magazyn żywnościowy JW 3378 Ul. Główna 1, 78-513 OLESZNO Telefon do magazynu żywnościowego: 94 747 40 87 Telefon do kancelarii żywnościowej: 94 747 42 17 2) ZADANIE NR: 2, 6, 10 Miejsce dostaw: Magazyn żywnościowy JW 3378 przy JW 1696 Ul. Czwartaków 4, 78-524 ZŁOCIENIEC Telefon do magazynu żywnościowego : 943637165 Telefon do kancelarii żywnościowej: 94 363 75 40 Magazyn Przedszkola ul. Pancerniaków 5, 78-524 ZŁOCIENIEC Telefon do magazynu przedszkola: 94 363 73 89 3) ZADANIE NR: 3, 7, 11 Miejsce dostaw: Magazyn żywnościowy JW 3378 przy JW 4094 Ul. Kościuszki 24, 78-600 WAŁCZ Telefon do magazynu żywnościowego: 67 250 20 85 Telefon do kancelarii żywnościowej: 67 250 20 80 4) ZADANIE NR: 4, 8, 12 Miejsce dostaw: Magazyn żywnościowy JW 3378 przy JW 3299 78-651 MIROSŁAWIEC GÓRNY Telefon do kancelarii żywnościowej: 67 250 57 88 Magazyn żywnościowy Przedszkola ul. Osiedle XXX-lecia LLP, 78-651 MIROSŁAWIEC Telefon do magazynu przedszkola: 67 250 57 02
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: - zadanie 1 - 3 500 zł. - zadanie 2 - 250 zł. - zadanie 3 - 300 zł. - zadanie 4 - 500 zł. - zadanie 5 - 3 500 zł. - zadanie 6 - 700 zł. - zadanie 7 - 650 zł. - zadanie 8 - 800 zł. - zadanie 9 - 6 000 zł. - zadanie 10 - 550 zł. - zadanie 11 - 800 zł. - zadanie 12 - 1 250 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.16wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach