Przetargi.pl
Usługi w zakresie naprawy czyszczenia, odgazowania i przygotowania do badań dozorowych cystern, cystern-dystrybutorów oraz zbiorników paliwowych w miejscowościach Świdwin, Trzebiatów i Mrzeżyno

Jednostka Wojskowa 3294 ogłasza przetarg

 • Adres: 78-301 Świdwin, ul. Połczyńska 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3823509 , fax. 094 3823758
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 3294
  ul. Połczyńska 32 32
  78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3823509, fax. 094 3823758
  REGON: 33102935500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21blot.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie naprawy czyszczenia, odgazowania i przygotowania do badań dozorowych cystern, cystern-dystrybutorów oraz zbiorników paliwowych w miejscowościach Świdwin, Trzebiatów i Mrzeżyno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie do badań dozorowych cystern paliwowych zlokalizowanych w Świdwinie, zbiorników paliwowych w Trzebiatowie oraz czyszczenie i odgazowanie cystern-dystrybutorów w Świdwinie i Trzebiatowie, a także czyszczenie i wyłączenie z eksploatacji zbiorników paliwowych w Mrzeżynie wraz z demontażem dystrybutora typu HOC0600. a także naprawa cysterny - dystrybutora zlokalizowanego w Mrzeżynie oraz cystern zlokalizowanych w Świdwinie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 505141002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.21blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach