Przetargi.pl
Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego

Powiat Stargardzki ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Skarbowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 4804802 , fax. 091 4804873
 • Data zamieszczenia: 2013-05-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Stargardzki
  ul. Skarbowa 1 1
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 4804802, fax. 091 4804873
  REGON: 81170228900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na wykonywaniu operatów szacunkowych działek stanowiących własność Skarbu Państwa oraz działek stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługę potwierdzenia aktualności operatów oraz aktualizację operatów. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie operatów szacunkowych dla celów: 1) postępowań odszkodowawczych w związku z przejęciem z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości pod drogi publiczne, 2) regulacji stanów prawnych, m.in. wydzielenia pod zajęte drogi publiczne, 3) przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 4) naliczania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego, 5) obrotu nieruchomościami, tj. zbycia, nabycia, oddania w użytkowanie wieczyste oraz innych form przewidzianych do określenia wartości nieruchomości. 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a szczególności z przepisami: 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 z późn. zm.). 4.Operaty szacunkowe będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie przedkładanych na piśmie przez Zamawiającego zleceń wykonania usługi dla wskazanych działek, objętych przedmiotem zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jednorazowe zlecenie nie będzie dotyczyć więcej niż 5 operatów. 5. Rozpoczęcie realizacji usługi nastąpi niezwłocznie od dnia otrzymania zlecenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poszczególnych operatów w terminie 14 dni, od dnia zlecenia. 7. Zamawiający zastrzega możliwość wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia aktualizacji operatów szacunkowych dla nieruchomości wykazanych w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Zamawiający zakłada, że może wystąpić maksymalnie po pięć aktualizacji operatów dla każdej części zamówienia, tj. pięć dla I części zamówienia, pięć dla II części zamówienia oraz pięć dla III części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703320007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatstargardzki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach