Przetargi.pl
Dostawa komputerów przenośnych i skanerów dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. I Brygady 35
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 5784014 , fax. 91 5780537
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim
  ul. I Brygady 35 35
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 5784014, fax. 91 5780537
  REGON: 81014579200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupstargard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa komputerów przenośnych i skanerów dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostawa do siedziby Zamawiającego - Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim, adres: ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Szczeciński, zgodnie z wymaganiami SIWZ komputerów przenośnych (typu laptop, notebook) wraz z oprogramowaniem i skanerów wraz z instalacją u Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów w ramach 2 zadań / części zamówienia: Zadanie/część 1 - Notebook - 3 szt., Zadanie/ część 2 - Skaner - 3 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupstargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach