Przetargi.pl
Dostawa z instalacją licencji oprogramowania antywirusowego do zabezpieczenia komputerów i serwerów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 000288917
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa z instalacją licencji oprogramowania antywirusowego do zabezpieczenia komputerów i serwerów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia, jest aktualizacja licencji programu antywirusowego ESET Smart Security (z którego Zamawiający korzysta) na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Złącznik nr 6 lub dostawa licencji programu antywirusowego równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy, na okres 36-miesięcy, od 16.06.2018 r. do dnia 16.06.2021 r. uprawniającej do korzystania z programu, aktualizacji baz sygnatur antywirusowych i prawa do wsparcia technicznego dla 3500 komputerów Zamawiającego, spełniającego wymagania określone w Formularzu wymaganych warunków technicznych, stanowiącym Załącznik 2 do SIWZ, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Złącznik nr 6, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku niemożności dokonania wyboru Wykonawcy oraz zawarcia umowy z zachowaniem terminów o których mowa w ust. 1, okres obowiązywania 36 miesięcznej licencji, rozpocznie się nie później niż do 14 dni od dnia zawarcia umowy. 3. W przypadku złożenia oferty na oprogramowanie równoważne, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający wymaga: 1) przeprowadzenia pełnej migracji oprogramowania posiadanego na oferowane, polegającej w szczególności na odinstalowaniu na 3000 komputerów oprogramowania antywirusowego posiadanego przez Zamawiającego i zainstalowaniu nowego na 3000 komputerów użytkowanych w 20 lokalizacjach jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie Warszawy oraz przeszkolenie 5 osób w zakresie instalacji, dystrybucji, obsługi programu i konsoli administracyjnej, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie Warszawy lub w siedzibie Zamawiającego. 2) Migracja oprogramowania równoważnego - nastąpi w dni robocze w godz. 9:00-15:00, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia podpisania umowy, 3) W przypadku migracji oprogramowania Zamawiający wymaga od Wykonawcy: a) odinstalowania programu antywirusowego ESET Smart Security, b) zainstalowania oferowanego programu antywirusowego, c) przywrócenia systemu operacyjnego i danych każdego z użytkowników WUM w przypadku uszkodzenia (nadpisania) plików systemu bądź danych przez czynności wykonane przez przedstawicieli Wykonawcy w trakcie migracji programu antywirusowego, 4) Potwierdzeniem poprawności wykonania migracji oprogramowania, o którym mowa w pkt. 3 na danym komputerze będzie zgłoszenie się komputera z nowym programem antywirusowym w centralnej konsoli administracyjnej. 5) Potwierdzeniem dostawy oprogramowania, wykonania migracji oprogramowania oraz szkolenia będzie protokół odbioru, sporządzony wg wzoru, stanowiącego załącznik do wzoru umowy. 4. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dostawa przedmiotu zamówienia do Działu Informatyki WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, a dowód wniesienia wadium, w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, załączyć do oferty. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto Zamawiającego: Bank Millennium 54 1160 2202 0000 0003 0812 4697 5. Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu tj. w jednej z form, o których mowa ust. 3, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczeń, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 i 2, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach