Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrz dla Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie

Gmina Miasta Sopotu ogłasza przetarg

 • Adres: 81-704 Sopot, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 213 750 , fax. 585 510 133
 • Data zamieszczenia: 2021-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Sopotu
  ul. Tadeusza Kościuszki
  81-704 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 585 213 750, fax. 585 510 133
  REGON: 59849200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sopot.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem mebli oraz innych elementów wyposażenia wnętrz dla Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż mebli (sofy, fotele, krzesła, stoły, regały, i inne), a także artykułów wyposażenia wnętrz (lampy, dywany, zegary, artykuły dekoracyjne, akcesoria łazienkowe i innych). Zamówienie zostało podzielone na cztery części: Cześć I — dostawa i montaż wyposażenia łazienek; Cześć II — dostawa i montaż elementów wyposażenia wnętrz; Część III — dostawa i montaż wyposażenia w zakresie mebli seryjnych; Część IV - dostawa i montaż wyposażenia w zakresie elementów stolarskich. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie cztery części zamówienia lub na wybraną przez siebie część. Pełen opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem wszystkich mebli i artykułów wyposażenia wnętrz objętych niniejszym postępowaniem, ich opisem i specyfikacją znajdują się w: ▪ Załączniku nr 1 do siwz: Opis przedmiotu zamówienia (w podziale na części zamówienia); ▪ Załącznikach nr 9 do siwz: STWIOR. ▪ Załącznik nr 10 do siwz: Projekt Architektury wnętrz (1-6) Meble i artykuły wyposażenia wnętrz objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone są do wyposażenia przyszłej siedziby Art Inkubatora i biblioteki publicznej w zespole willowo – parkowym przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie. Zespół willowo – parkowy przy ul. Jakuba Goyki 1-3 w Sopocie ma stanowić wizytówkę Miasta Sopotu, być atrakcyjną i nowoczesną przestrzenią publiczną o wysokiej jakości i wartościach estetycznych, pełniącą ważną rolę w kształtowaniu poziomu życia lokalnych społeczności. Głównym zadaniem tego miejsca jest pozostawanie nośnikiem tożsamości miasta, współtworzenie jego wizerunku i wpływanie na atrakcyjność miasta jako całości. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązany będzie do: ▪ dostarczenia mebli i artykułów wyposażenia wnętrz do budynków Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie przy ul. Goyki 1-3 w Sopocie, wniesienia mebli do pomieszczeń określonych przez Zamawiającego (w tym do piwnicy, na parter, I i II piętro), ▪ zamontowania mebli i artykułów wyposażenia wnętrz w pomieszczeniach określonych przez Zamawiającego, ▪ przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji mebli lub elementów wyposażenia, ▪ udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na dostarczone meble/elementy wyposażenia wnętrz, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy – załącznik nr 3 do siwz, UWAGA: zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. ▪ zapewnienia serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej gwarancji. Miejsce wykonania zamówienia: Art Inkubator i Biblioteka Publiczna w Sopocie, ul. Goyki 3 i Goyki 1, Sopot, przy czym Zamawiający zastrzega, że miejsce wykonania zamówienia, w zakresie dostawy mebli i wyposażenia może zostać zmienione na inną lokalizację na terenie Miasta Sopotu (docelowe miejsce instalacji/montażu nie ulega zmianie). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający wskazał na pochodzenie produktów z uwagi na specyfikę zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Specyfika przedmiotu zamówienia polega na tym, że wygląd oraz cechy mebli i artykułów wyposażania wnętrz objętych niniejszym postępowaniem, zostały określone w autorskim projekcie aranżacji wnętrz Art Inkubatora i biblioteki publicznej w Sopocie. Uzasadnione jest zachowanie integralności i zamysłu koncepcyjnego tego autorskiego projektu aranżacji wnętrz, poprzez zamówienie mebli i artykułów wyposażenia wnętrz spójnych wizualnie, estetycznie, kolorystycznie, zachowujących określoną przez projektantów strukturę tkanin i innych materiałów, z których zamawiane meble i artykuły wyposażenia wnętrz mają być wykonane. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 uPzp, dopuszcza składanie ofert równoważnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia. Warunki równoważności dla każdego produktu objętego przedmiotem zamówienia zostały określone w:  załączniku nr 1 do siwz – opis przedmiotu zamówienia;  załączniku nr 9 do siwz – STWIOR;  załączniku nr 10 - projekt architektury wnętrz (1-6). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zaoferowane materiały równoważne umożliwią uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności zastosowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. W tym celu, Wykonawca, który w ramach oferty proponuje rozwiązanie równoważne, tj. produkt innego producenta/modelu niż wskazany przez Zamawiającego, zobowiązany jest: ▪ wskazać w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 1 do formularza oferty) nazwę producenta i modelu jaki oferuje, ▪ dołączyć do kosztorysu ofertowego, składanego wraz z ofertą, kartę katalogową proponowanego produktu równoważnego, określającą parametry techniczne tego produktu, jego wymiary, wraz ze zdjęciem/ilustracją oferowanego produktu bądź wizualizacją na nośniku pamięci. Zamawiający dopuszcza zmiany wymiarów: wysokości, szerokości i głębokości od podanych wartości na poziomie ±2%. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz odpowiednio (o ile dotyczy) podać nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp. Wykonawca winien (o ile dotyczy) podać w ofercie nazwy (firm) podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy odpowiednio dla danej części, jest określony w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 3 do siwz - wzór umowy. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich uwag Zamawiającego i/lub osób pełniących funkcje przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy, załadunku, rozładunku i montażu przedmiotu zamówienia, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz zabezpieczenia go bez dodatkowego wynagrodzenia, do momentu odbioru końcowego przez Zamawiającego. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie do zatrudnienia osób zgodnie art. 29 ust. 3a uPzp. W związku z realizacją umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do przedstawienia, nie później niż w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, kopii zawartej umowy ubezpieczenia OC lub kopii polisy ubezpieczeniowej w zakresie świadczenia dostaw i usług w związku z prowadzoną działalnością skorelowaną z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej:  w ramach części l: 20 000,00 zł,  w ramach części Il: 50 000,00 zł,  w ramach części III: 250 000,00 zł,  w ramach części IV: 150 000,00 zł i utrzymywania ubezpieczenia na czas realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wraz z ofertą kosztorys ofertowy dla danej części zamówienia, dla której złożył ofertę (suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu musi być równa wartości podanej w ofercie dla zamówienia). Ceny jednostkowe przedmiotu umowy określone w kosztorysie są ostateczne i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach