Przetargi.pl
Dostawa wody źródlanej.

Miasto Orzesze ogłasza przetarg

 • Adres: 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323248800 , fax. +48323248826
 • Data zamieszczenia: 2017-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Orzesze
  ul. Św. Wawrzyńca 21
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. +48323248800, fax. +48323248826
  REGON: 276257653
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wody źródlanej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy wody źródlanej do kuchni przedszkolnej w budynku Przedszkola w Orzeszu przy ul. Miłej 1a na potrzeby żywieniowe Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 6 dla dzieci w okresie od dnia następnego po zawarciu umowy do dnia 31.08.2018r. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę wyspecyfikowanych produktów, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedzib Przedszkoli oraz ich rozładunek, wydanie, wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. UWAGA! Wskazane w ramach zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od zamawianych. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości i rodzaju faktycznie dostarczonych do Zamawiającego produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania/zamówienia całej ilości wody określonej w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w celu realizacji pełnej wartości umowy. Produkty zamawiane będą sukcesywnie, telefonicznie. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części: 3. Określenie przedmiotu zamówienia w podziale na następujące części: Część I Dostawa wody źródlanej do Przedszkola nr 2 w Orzeszu. 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wody źródlanej do kuchni przedszkolnej w budynku Przedszkola w Orzeszu przy ul. Miłej 1a na potrzeby żywieniowe Przedszkola nr 2 dla: 1.1. 25 dzieci w okresie od dnia następnego po zawarciu umowy do dnia 31.08.2018r. w ilości 11,00 szt. (butle 18,9 l) + dystrybutor ceramiczny (1 szt.) 1.2. 100 dzieci w okresie od dnia następnego po zawarciu umowy do dnia 31.08.2018r. w ilości 46,00 szt. (butle 18,9 l) + dystrybutor ceramiczny (3 szt.) i dystrybutor z opcją elektrycznego grzania wody (1 szt.) Część II Dostawa wody źródlanej do Przedszkola nr 6 w Orzeszu. 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wody źródlanej do kuchni przedszkolnej w budynku Przedszkola w Orzeszu przy ul. Mikołowskiej 128 na potrzeby żywieniowe Przedszkola nr 6 dla 1.1. 25 dzieci w okresie od dnia następnego po zawarciu umowy do dnia 31.08.2018r. w ilości 20,00 szt. (butle 18,9 l) + dystrybutor ceramiczny (1 szt.) 1.2. 75 dzieci w okresie od dnia następnego po zawarciu umowy do dnia 31.08.2018r. w ilości 60,00 szt. (butle 18,9 l) + dystrybutor ceramiczny (3 szt.) i dystrybutor z opcją elektrycznego grzania wody (1 szt.) 4. Podwykonawcy: 1). Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 5. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający nie określa czynności, przy realizacji których wymagane jest od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osoby/osób na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy postępowań, których przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowalne. Nie dotyczy przedmiotowego zamówienia w zakresie dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach