Przetargi.pl
Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. i/lub Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński”

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2018-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 276902504
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. i/lub Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I – Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2018r. i/lub Część II – Dostawa napojów regeneracyjnych dla Oddziału KWK „Makoszowy” oraz Oddziału KWK „Krupiński” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres wraz z uwarunkowaniami techniczno-organizacyjnymi zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I - 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), Część II - 900,00 zł ( słownie dziewięćset złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 22 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,2 i 4 ustawy Pzp. - załącznik nr 1 do druku „OFERTA”. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia jak powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Formularz cenowy – Część I - załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 do druku „OFERTA”. 4. Formularz cenowy Część II – załącznik – 3.1, 3.2 do druku „OFERTA”. 5. Formularz cenowy zbiorczy – Część I – załącznik nr 4 do druku „OFERTA”. 6. Formularz cenowy zbiorczy – Część II – załącznik nr 5 do druku „OFERTA”. 7. W związku z zastosowaniem aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu Wykonawca przystępujący do aukcji zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do druku „OFERTA”. 8. Zamawiający żąda od Wykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2 do SIWZ : 1. Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. II ppkt. 1 załącznika nr 2 do SIWZ – załącznik nr 7 do druku „OFERTA” – Część I 2. Oświadczenie Wykonawcy o którym mowa w pkt. II ppkt. 2.1-2.4 załącznika nr 2 do SIWZ – załącznik nr 8 do druku „OFERTA” – Część II 3. Świadectwo jakości zdrowotnej zgodnie z pkt. II ppkt. 2.5.1. – Część II 4. Wyniki oceny właściwości elektrostatycznych zgodnie z pkt. II ppkt. 2.5.2. – Część II Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 1 – wzór dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach