Przetargi.pl
Zakup i dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w opakowaniach PET 0,5 litra i 1,5 litra dla KWP w Katowicach, KMP/KPP, CBŚP i BSWP

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2019-10-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://slaska-policja.eb2b.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w opakowaniach PET 0,5 litra i 1,5 litra dla KWP w Katowicach, KMP/KPP, CBŚP i BSWP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zakup i dostawę wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w opakowaniach PET 0,5 litra i 1,5 litra dla KWP w Katowicach, KMP/KPP, CBŚP i BSWP. 2. Zamawiający nie dopuszcza naturalnej wody mineralnej - średnionasyconej dwutlenkiem węgla - tj. lekko gazowanej wody źródlanej o zbliżonych parametrach mineralizacji. 3. Woda mineralna musi spełniać wymogi stawiane naturalnym wodom mineralnym zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 2019, poz. 1252) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 85, poz.446 z późn. zm.) w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. 4. Woda mineralna powinna posiadać aktualną ocenę oraz kwalifikację rodzajową wody Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczającą wodę mineralną do obrotu handlowego, którą należy dołączyć do składanej oferty. 5. Oznakowanie naturalnych wód mineralnych na opakowaniach jednostkowych musi odpowiadać przepisom Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 3. 6. Na etykiecie zamieszczonej na butelce powinny znajdować się informacje dot.: - nazwy produktu (nazwa handlowa), - nazwy producenta wraz z adresem, - nazwy źródła z którego pochodzi, - zawartość składników mineralnych, - informacje, że woda posiada aktualne atesty higieny lub dokument wydany przez jednostki uprawnione do kontroli jakości wody, - datę przydatności do spożycia; - zawartość składników mineralnych w mg/l. Zamawiający wymaga aby zawartość składników mineralnych wody mineralnej zarówno gazowanej jak i niegazowanej wynosiła minimum 500 mg/l. 7. Określenie naturalna woda mineralna oznacza wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzującą się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi - zgodnie z Rozdziałem nr 2 Rozporządzenia, o którym mowa w punkcie 3. 8. Asortyment ma być dostarczony do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach tj. bezzwrotnych butelkach plastikowych typu PET o pojemności 0,5 litra i 1,5 litra spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne, nie wchodzących w reakcje ze związkami mineralnymi będącymi w wodzie i posiadającymi atest o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością. 9. Woda mineralna musi być objęta co najmniej 11-to miesięcznym okresem przydatności do spożycia, licząc od daty dostawy. 10. Wielkość dostaw uzależniona jest od złożenia ilościowego zamówienia przez jednostki wymienione w załączniku nr 3 do umowy wykonawczej. 11. Wykonawca odpowiedzialny jest za rozładunek asortymentu do miejsc wskazanych przez pracowników Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż nie posiada urządzeń (np. wózka paleciaka) do rozładunku dostawy z samochodu. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny koszt i własnym środkiem transportu euro-palet pozostałych po dostawie. Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów związanych z ich przechowywaniem. 12. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( m.in. transport, przesyłka, ubezpieczenie) pokrywa Wykonawca. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę dystrybutorów sieciowych. 14. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 3 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do określonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również asortymentu o wyższych parametrach), składający ofertę ma obowiązek wykazania (załączenia dowodów) zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 15. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz, o ile są już znane, podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). 16. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego szacunkowego zakresu znajdują się w: Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy; Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy ramowej obejmuje; • Załącznik nr 2 do umowy ramowej – Wzór umowy wykonawczej obejmuje; ◦ Załącznik nr 2 do umowy wykonawczej – Wzór protokołu ilościowego; ◦ Załącznik nr 3 do umowy wykonawczej – Wykaz lokalizacji dostaw; ◦ Załącznik nr 4 do umowy wykonawczej – Wzór specyfikacji wykonawczej obejmuje: • Załącznik nr 1 do specyfikacji wykonawczej – Wzór oferty wykonawczej. Załącznik nr 1 do umowy ramowej zostanie utworzony na etapie realizacji umowy ramowej. Załącznik nr 1 do umowy wykonawczej zostanie utworzony na etapie realizacji umów wykonawczych. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy; Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenia Wykonawcy; Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz dostaw; Załącznik nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu; Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 17. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15 98 10 00-8 – Wody mineralne. 18. Na etapie realizacji zamówień wykonawczych w oparciu o umowę ramową zaoferowane ceny jednostkowe asortymentu (wody) nie mogą być wyższe niż w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej z zastrzeżeniem § 7 ust 2 umowy ramowej. 19. Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianego asortymentu w celu wyceny oferty, która następnie posłuży do opracowania ich rankingu. Wskazane szacunkowe ilości w załączniku nr 3 do SIWZ służą zobrazowaniu Wykonawcom wielkości i zakresu umowy ramowej i nie są wiążące (ilości mogą ulec zmianie). Maksymalna wartość umowy ramowej będzie opiewać na kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na jej realizację. 20. W zaproszeniu do składania ofert wykonawczych Zamawiający określi warunki udziału w postępowaniu. 21. Po podpisaniu umowy ramowej Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert w postępowaniu wykonawczym wszystkich Wykonawców, z którymi zostały zawarte umowy ramowe. Zamawiający udzieli zamówienia i zawrze umowę wykonawczą z tym Wykonawcą, który uzyskał największą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100%. 22. Termin realizacji zamówień wykonawczych, jakie będą udzielane w ramach umowy ramowej, będzie tożsamy z terminem wskazanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do umowy ramowej. 23. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, innych podmiotów i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 24. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy i cenowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do SIWZ. Wykonawca w formularzu ofertowym i cenowym musi podać wszystkie wymagane dane. W szczególności w formularzu cenowym musi podać cenę , nazwę producenta, nazwę produktu (nazwę handlową) oraz zawartość składników mineralnych dla każdej pozycji. Brak złożenia formularza ofertowego i/lub cenowego, niewypełnienie wszystkich jego pozycji lub złożenie niepodpisanego formularza ofertowego i/lub cenowego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp – jako niezgodną z SIWZ. 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, złożone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące podwykonawców. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Oświadczenie, że Wykonawca dostarczy wodę mineralną I-go gatunku, która spełnia wymogi stawiane naturalnym wodom mineralnym zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 2019, poz. 1252) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 85, poz.446 z późn. zm.) w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych, złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Nazwę producenta, nazwę produktu (nazwę handlową) oraz zawartość składników mineralnych oferowanego asortymentu złożone na załączniku nr 3 do SIWZ- formularzu cenowym. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzieli gwarancji minimum 11- to miesięcznej złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 7. Oświadczenie Wykonawcy o terminie dostawy przedmiotu zamówienia, licząc od dnia otrzymania zamówienia złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) lub na odrębnym dokumencie. 7.1. Oświadczenie, że w przypadku nie podania terminu dostawy Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 10 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania zamówienia, złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz, o ile są już znane, danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia, warunkami płatności i treścią wzoru umowy ramowej i wykonawczej i przyjmuje je bez zastrzeżeń złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 10. Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 11. Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany ofertą na czas wskazany w Rozdziale VII SIWZ złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 12. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią Rozdziału III SIWZ złożone zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 14. Aktualna ocena oraz kwalifikacja rodzajowa wody Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczająca wodę mineralną do obrotu handlowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach