Przetargi.pl
ZP-2380-341-82/2017 Zakup i dostawa wody mineralnej

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2017-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-2380-341-82/2017 Zakup i dostawa wody mineralnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wody mineralnej, która spełnia następujące wymagania: - posiada nienaruszone cechy pierwotnego opakowania / butelki plastikowe typu PET o pojemności 0,5 litra w ilości: woda mineralna gazowana: 408 072 szt. woda mineralna niegazowana: 206 667 szt. 2. Zamawiający nie dopuszcza naturalnej wody mineralnej - średnionasyconej dwutlenkiem węgla - tj. lekko gazowanej wody źródlanej o zbliżonych parametrach mineralizacji. 3. Woda mineralna musi spełniać wymogi stawiane naturalnym wodom mineralnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 85, poz.466 z. póżn.zm. ) w sprawie naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych i wód stołowych. 4. Woda mineralna powinna posiadać aktualną ocenę oraz kwalifikację rodzajową wody Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczającą wodę mineralną do obrotu handlowego. 5. Oznakowanie naturalnych wód mineralnych na opakowaniach jednostkowych musi odpowiadać przepisom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. 6. Na etykiecie zamieszczonej na butelce powinny znajdować się informacje dot.: nazwy produktu, nazwy producenta wraz z adresem, nazwy źródła z którego pochodzi i zawartość składników mineralnych, informacje, iż woda posiada aktualne atesty higieny lub dokument wydany przez jednostki uprawnione do kontroli jakości wody oraz datę przydatności do spożycia. 7. Określenie naturalna woda mineralna oznacza wodę podziemną wydobywaną jednym lub kilkoma otworami naturalnymi lub wierconymi, pierwotnie czystą pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, charakteryzującą się stabilnym składem mineralnym oraz właściwościami mającymi znaczenie fizjologiczne, powodującymi korzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi - zgodnie z Rozdziałem nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. Asortyment powinien być dostarczony do Zamawiającego w nienaruszonych opakowaniach tj. bezzwrotnych butelkach plastikowych typu PET o pojemności 0,5 litra spełniających wymagania sanitarno-epidemiologiczne, nie wchodzących w reakcje ze związkami mineralnymi będącymi w wodzie i posiadającymi atest o dopuszczeniu do kontaktu z żywnością. 8. Woda będąca przedmiotem oferty musi być objęta co najmniej 11-to miesięcznym okresem przydatności do spożycia, licząc od daty dostawy. Szczegółowe miejsca dostaw, określone są w załączniku nr 1 do umowy. Wielkość dostaw uzależniona jest od złożenia ilościowego zamówienia przez podmioty wymienione w załączniku nr 1 do umowy do Zamawiającego. Ilość dostaw w okresie trwania umowy – nie więcej niż 10 . 9. Za rozładunek odpowiedzialny jest Wykonawca. Wyznaczone przez Wykonawcę osoby dokonają rozładunku w miejsce wskazane przez pracowników Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż nie posiada urządzeń (np. wózka paleciaka) do rozładunku dostawy z samochodu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru na własny koszt i własnym środkiem transportu euro-palet pozostałych po dostawie. Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów związanych z ich przechowywaniem. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przez Wykonawcę dystrybutorów sieciowych 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć, podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do ogłoszenia). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15981000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty, które należy załączyć do wniosku o dopuszczenie do licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia): 1. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do ogłoszenia oraz aktualne na dzień składania wniosku. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej oświadczeniu. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wskazane wyżej oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 3. Dokumenty, które winien złożyć zwycięzca licytacji elektronicznej: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 5 do ogłoszenia 2. 4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w niniejszej sekcji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w szczególności punktów 2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w szczególności w punkcie 2 , które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w sekcji 3. Dokumenty i oświadczenia w pozostałym zakresie mogą przedstawić łącznie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach