Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon grzewczy 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w Królewcu, Zespołu Szkół w Miedzierzy, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków

Urząd Gminy Smyków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-212 Smyków, Smyków 91
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3739181 , fax. 0-41 3739181
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Smyków
  Smyków 91 91
  26-212 Smyków, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3739181, fax. 0-41 3739181
  REGON: 29002069600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smykow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego eko - groszek na sezon grzewczy 2014/2015 do Szkoły Podstawowej w Królewcu, Zespołu Szkół w Miedzierzy, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Smyków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa węgla kamiennego eko-groszek na sezon grzewczy 2014/2015, w ilości 200ton, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego - Zespołu Szkół w Miedzierzy, Szkoły Podstawowej w Królewcu, OSP w Miedzierzy, Świetlicy środowiskowej w Królewcu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smykowie Urzędu Gminy i Budynku Wielofunkcyjnego w Smykowie. Przedmiot zamówienia winien spełniać n/w parametry jakościowe: -Wartość opałowa Qir 26-28MJ/kg, -Zawartość wilgoci Wtr do 15%, -Zawartość popiołu Ar do 10%, -Zawartość siarki Str do 0,8%, -Uziarnienie: 5 - 25mm, -Zawartość miału do 5% (granulacja ziarna poniżej 4 mm), -Zawartość części lotnych 28%-40% . Wykonawca dostarczy eko-groszek własnym transportem pod adres wskazany przez Zamawiającego. Koszt transportu, załadunku i rozładunku pokrywa Wykonawca. Wykonawca każdorazowo zrealizuje dostawę w terminie trzech dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zamówienia telefonicznego lub pisemnego. Wykonawca dostarczy opał wraz z dokumentem WZ obejmującym dostarczoną partię, zawierającym m.in. następujące dane: nr WZ, data i miejsce dostawy, ilość w tonach dostarczonej partii opału. Dostawy będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 10.00. Każdorazowego odbioru i pomiaru tonażu dostaw dokonują pracownicy Zamawiającego. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 PZP, oznacza to, że podana ilość eko-groszku jest wielkością maksymalną, którą należy wycenić w ofercie cenowej. Gwarantowana ilość opału, która zostanie odebrana to 180ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.500,00 PLN, (dwa tysiące pięćset złotych ) Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: B.S. Kielce oddz. Mniów Nr 69 8493 0004 0030 0506 0772 0011 z Zamawiającego dla wadium z adnotacją wadium na przetarg pn: Dostawa eko-groszku. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3. w gwarancjach bankowych, 4.w gwarancjach ubezpieczeniowych 5.w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.smykow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach