Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Boczkowice - Dąbie - Oksa w miejscowości Konieczno, Rogienice od km 8+890 do km 10+438, dł. 1548mb.

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3942519 , fax. 041 3942519
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  ul. Jędrzejowska 81 81
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3942519, fax. 041 3942519
  REGON: 29994405400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Boczkowice - Dąbie - Oksa w miejscowości Konieczno, Rogienice od km 8+890 do km 10+438, dł. 1548mb.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane z zakresu infrastruktury drogowej polegające na remoncie drogi powiatowej Nr 0227T Włoszczowa - Konieczno - Rogienice - Boczkowice - Dąbie - Oksa w miejscowości Konieczno, Rogienice od km 8+890 do km 10+438, dł. 1548mb. W ramach remontu zostanie wykonany następujący zakres robót: a) wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez: - wykonanie warstwy ścieralnej gr.3 cm, - wykonanie warstwy wyrównawczej śr. gr. 4 cm b) remont przepustów pod zjazdami, c) remont przepustu drogowego, d) wykonanie zjazdów tłuczniowych do posesji, e) oczyszczenie rowu przydrożnego, f) utwardzenie pobocza materiałem kamiennym. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót oraz SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, a także technologią wskazaną przez producenta materiałów Uwaga: W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jedynie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. innych/ równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, a następnie uzgodnić i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu w oparciu o kolejność i technologię wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach